Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2019-018

 

„Предоставяне на психологическа подкрепа за децата, чрез индивидуални и групови мероприятия, работа с родители и насърчаване активното участие на родителите в образователния процес, чрез организиране на тренинг-обучения и мероприятия с психологическо подпомагане" по проект BG05M9OP001-2.018-0038-2014BG05M2OP001-C01 „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Покана Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Проект на договор Версия за Acrobat Reader
ЕЕДОП Версия за WinZip
Образци Версия за Microsoft Word
Публикувано на 08.07.2019 г., 14:41 ч., Номер: 2019-018
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2019-0015
Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП - публикуван на 02.08.2019 г., 10:49 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №695 / 02.08.2019 г. за прекратяване на процедурата - публ. на 02.08.2019 г., 10:49 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 13.08.2019 г., 14:29 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е прекратена!