Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2019-015

 

„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“ по договор № BG06RDNP001-7.001-0050-C01 / 07.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020” по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Извършване на СМР за реконструкция на ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат, община Кубрат,
Обособена позиция № 2: Извършване на СМР за реконструкция на ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин, община Кубрат“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 1 Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 2 Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за WinZip
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
КСС - Образeц №5.1 за обособена позиция № 1 Версия за Microsoft Excel
КСС - Образeц №5.2 за обособена позиция № 2 Версия за Microsoft Excel
Проект на договор Версия за Acrobat Reader
Проект Версия за WinZip
Публикувано на 02.07.2019 г., 17:00 ч., Номер: 2019-015
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2019-0012
Протокол №1 / 11.10.2019 г. - публикуван на 11.10.2019 г., 16:07 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 21.10.2019 г. - публикуван на 15.11.2019 г., 16:13 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 25.10.2019 г. - публикуван на 15.11.2019 г., 16:13 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №4 / 14.11.2019 г. - публикуван на 15.11.2019 г., 16:13 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП - публикуван на 15.11.2019 г., 16:13 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №981 / 15.11.2019 г. - публикувано на 15.11.2019 г., 16:13 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 178 / 12.12.2019 г. - публикуван на 16.12.2019 г., 11:12 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 179 / 12.12.2019 г. - публикуван на 16.12.2019 г., 11:12 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 16.12.2019 г., 11:12 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 178 / 12.12.2019 г. - публ. на 11.05.2021 г., 14:17 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 179 / 12.12.2019 г. - публ. на 11.05.2021 г., 14:17 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
Въпроси и отговори
1. Отговор на запитвание с вх. № УД-02-20-912 / 19.07.2019 г. по документация за ОП с предмет: „Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“ по договор № BG06RDNP001-7.001-0050-C01 / 07.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020” по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Извършване на СМР за реконструкция на ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат, община Кубрат,
Обособена позиция № 2: Извършване на СМР за реконструкция на ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин, община Кубрат“ с уникален код в РОП 00803-2019-0012.

Публикувано на 19.07.2019 г., 17:00 ч.
Версия за Acrobat Reader
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“ по договор № BG06RDNP001-7.001-0050-C01 / 07.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020” по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Извършване на СМР за реконструкция на ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат, община Кубрат,
Обособена позиция № 2: Извършване на СМР за реконструкция на ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин, община Кубрат“
и публикувано обявление в РОП на АОП №919840 / 02.07.2019 г., ID №00803-2019-0012

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 25.10.2019 г. от 11:00 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 22.10.2019 г., 10:05 ч.