Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2019-013

 

„Упражняване на строителен надзор на обект „Рехабилитация на ул. Люлин планина, гр. Кубрат“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за WinZip
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проект на договор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 03.05.2019 г., 16:04 ч., Номер: 2019-013
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2019-0010
Протокол №1 / 30.05.2019 г. - публикуван на 30.05.2019 г., 14:54 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 18.06.2019 г. - публикуван на 25.06.2019 г., 14:53 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 24.06.2019 г. - публикуван на 25.06.2019 г., 14:53 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП - публикуван на 25.06.2019 г., 14:53 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №567 / 25.06.2019 г. - публикувано на 25.06.2019 г., 14:53 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 105 / 15.07.2019 г. - публикуван на 02.08.2019 г., 16:00 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 02.08.2019 г., 16:00 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в публичното състезание с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект „Рехабилитация на ул. Люлин планина, гр. Кубрат“ и публикувано обявление в РОП на АОП №909956 / 03.05.2019 г., ID №00803-2019-0010

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 21.06.2019 г. от 09:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 18.06.2019 г., 16:23 ч.