Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2019-011

 

„Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти в Община Кубрат по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обекти „Ремонт на покриви на Детска ясла „Мир“ гр. Кубрат, Здравна служба с. Беловец, Здравна служба с. Задруга и Здравна служба с. Мъдрево“
Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на сградно водопроводно отклонение, водомерна шахта и площадков водопровод за ПИ с идент. №40422.505.1189 по КК на гр. Кубрат, за захранване с вода на обект „Професионална гимназия“ гр. Кубрат“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 1 Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 2 Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за WinZip
Образeц №3.1 - Техническо предложение за обособена позиция № 1 Версия за Microsoft Word
Образeц №3.2 - Техническо предложение за обособена позиция № 2 Версия за Microsoft Word
Образeц №4.1 - Ценово предложение за обособена позиция № 1 Версия за Microsoft Word
Образeц №4.2 - Ценово предложение за обособена позиция № 2 Версия за Microsoft Word
Проект на договор - Приложение № 2.1 Версия за Acrobat Reader
Проект на договор - Приложение № 2.2 Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 11.04.2019 г., 16:48 ч., Номер: 2019-011
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2019-0008
Протокол №1 / 15.05.2019 г. - публикуван на 30.05.2019 г., 09:42 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 27.05.2019 г. - публикуван на 30.05.2019 г., 09:42 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП - публикуван на 30.05.2019 г., 09:42 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №452 / 28.05.2019 г. - публикувано на 30.05.2019 г., 09:42 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 72 / 14.06.2019 г. - публикуван на 09.07.2019 г., 11:34 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 73 / 14.06.2019 г. - публикуван на 09.07.2019 г., 11:34 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 09.07.2019 г., 11:34 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 73 / 14.06.2019 г. - публ. на 18.12.2019 г., 10:22 ч. Версия за Adobe Reader
Допълнително споразумение към Договор № 72 / 14.06.2019 г. - публ. на 29.07.2021 г., 15:57 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за изменение на Допълнително споразумение към Договор № 72 / 14.06.2019 г. - публ. на 29.07.2021 г., 15:57 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 72 / 14.06.2019 г. - публ. на 13.12.2021 г., 11:30 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти в Община Кубрат по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обекти „Ремонт на покриви на Детска ясла „Мир“ гр. Кубрат, Здравна служба с. Беловец, Здравна служба с. Задруга и Здравна служба с. Мъдрево“
Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на сградно водопроводно отклонение, водомерна шахта и площадков водопровод за ПИ с идент. №40422.505.1189 по КК на гр. Кубрат, за захранване с вода на обект „Професионална гимназия“ гр. Кубрат“
и публикувано обявление в РОП на АОП №906982 / 11.04.2019 г., ID №00803-2019-0008

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 23.05.2019 г. от 09:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 20.05.2019 г., 13:56 ч.