Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2019-010

 

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обекти общинска собственост по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Ремонт на покрив на Детска ясла „Мир“ гр. Кубрат (едноетажен корпус)
Обособена позиция № 2 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Беловец“, на обект „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Задруга“ и на обект „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Мъдрево“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 1 Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 2 Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за WinZip
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4.1 - Ценово предложение за обособена позиция № 1 Версия за Microsoft Word
Образeц №4.2 - Ценово предложение за обособена позиция № 2 Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 11.04.2019 г., 12:17 ч., Номер: 2019-010
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2019-0007
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публ. на 03.05.2019 г., 11:03 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №364 / 13.05.2019 г. за прекратяване на процедурата - публ. на 13.05.2019 г., 14:26 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 30.05.2019 г., 11:14 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е прекратена!