Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2019-008

 

„Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти в Община Кубрат по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изграждане на спортни и детски площадки в Община Кубрат“
Обособена позиция № 2 „Оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на тротоарни площи по ул. „Цар Иван Асен II“, ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Климент Охридски“ в гр. Кубрат”
Обособена позиция № 3 „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при благоустрояване на имоти в гр. Кубрат, отредени за зелени площи и широко обществено ползване”
Обособена позиция № 4 „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при рехабилитация на зелени площи, вертикална планировка и изграждане на алея в гр. Кубрат”
Обособена позиция № 5 „Оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор при извършване на основен ремонт на покрив на НЧ „Отец Паисий – 1928“, с. Севар, община Кубрат“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 1 Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 2 Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 3 Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 4 Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция № 5 Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за WinZip
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4.1 - Ценово предложение за обособена позиция № 1 Версия за Microsoft Word
Образeц №4.2 - Ценово предложение за обособена позиция № 2 Версия за Microsoft Word
Образeц №4.3 - Ценово предложение за обособена позиция № 3 Версия за Microsoft Word
Образeц №4.4 - Ценово предложение за обособена позиция № 4 Версия за Microsoft Word
Образeц №4.5 - Ценово предложение за обособена позиция № 5 Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 27.03.2019 г., 16:49 ч., Номер: 2019-008
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2019-0005
Протокол №1 / 25.04.2019 г. - публикуван на 25.04.2019 г., 14:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 13.05.2019 г. - публикуван на 04.06.2019 г., 13:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 17.05.2019 г. - публикуван на 04.06.2019 г., 13:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №4 / 31.05.2019 г. - публикуван на 04.06.2019 г., 13:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП - публикуван на 04.06.2019 г., 13:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №477 / 03.06.2019 г. - публикувано на 04.06.2019 г., 13:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 86 / 24.06.2019 г. - публикуван на 23.07.2019 г., 10:34 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 87 / 24.06.2019 г. - публикуван на 23.07.2019 г., 10:34 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 88 / 24.06.2019 г. - публикуван на 23.07.2019 г., 10:34 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 89 / 24.06.2019 г. - публикуван на 23.07.2019 г., 10:34 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 90 / 24.06.2019 г. - публикуван на 23.07.2019 г., 10:34 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 23.07.2019 г., 10:34 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 86 / 24.06.2019 г. - публ. на 03.06.2020 г., 14:45 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 87 / 24.06.2019 г. - публ. на 18.01.2021 г., 15:31 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 88 / 24.06.2019 г. - публ. на 18.01.2021 г., 15:31 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 89 / 24.06.2019 г. - публ. на 24.06.2021 г., 11:29 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 90 / 24.06.2019 г. - публ. на 29.07.2021 г., 11:06 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти в Община Кубрат по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изграждане на спортни и детски площадки в Община Кубрат“
Обособена позиция № 2 „Оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на тротоарни площи по ул. „Цар Иван Асен II“, ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Климент Охридски“ в гр. Кубрат”
Обособена позиция № 3 „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при благоустрояване на имоти в гр. Кубрат, отредени за зелени площи и широко обществено ползване”
Обособена позиция № 4 „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при рехабилитация на зелени площи, вертикална планировка и изграждане на алея в гр. Кубрат”
Обособена позиция № 5 „Оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор при извършване на основен ремонт на покрив на НЧ „Отец Паисий – 1928“, с. Севар, община Кубрат“
и публикувано обявление в РОП на АОП №903998 / 27.03.2019 г., ID №00803-2019-0005

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 17.05.2019 г. от 13:00 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 13.05.2019 г., 16:52 ч.