Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2019-002

 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение, за нуждите на Община Кубрат, улично осветление на територията на общината, детски градини и детска ясла „Мир“ на територията на Община Кубрат за срок от 24 месеца“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за WinZip
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 25.01.2019 г., 11:06 ч., Номер: 2019-002
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2019-0002
Решение за промяна, публикувано на 28.01.2019 г., 11:07 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 08.03.2019 г. - публикуван на 08.03.2019 г., 15:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 19.03.2019 г. - публикуван на 26.03.2019 г., 14:22 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 25.03.2019 г. - публикуван на 26.03.2019 г., 14:22 ч. Версия за Acrobat Reader
Доклад по чл. 103, ал. 3 за работата на комисията - публикуван на 26.03.2019 г., 14:22 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №217 / 26.03.2019 г. - публикувано на 26.03.2019 г., 14:22 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №254 / 10.04.2019 г. за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител на обществена поръчка и за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка - публикувано на 10.04.2019 г., 15:49 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 56 / 25.04.2019 г. - публикуван на 22.05.2019 г., 11:19 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 22.05.2019 г., 11:19 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 56 / 25.04.2019 г. - публ. на 14.07.2021 г., 11:48 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
Въпроси и отговори
1. Отговори на запитвания с вх. № УД-02-20-127 / 29.01.2019 г. и вх. № УД-02-20-128 / 29.01.2019 г. по документация за ОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение, за нуждите на Община Кубрат, улично осветление на територията на общината, детски градини и детска ясла „Мир“ на територията на Община Кубрат за срок от 24 месеца“ с уникален код в РОП 00803-2019-0002.
Публикувано на 01.02.2019 г., 12:27 ч.
Версия за Acrobat Reader
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, за нуждите на Община Кубрат, улично осветление на територията на общината, детски градини и детска ясла „Мир“ на територията на Община Кубрат за срок от 24 месеца" и публикувано обявление в РОП на АОП №890232 / 25.01.2019 г., ID № 00803-2019-0002

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 25.03.2019 г. от 09:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 20.03.2019 г., 09:17 ч.