Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2018-018

 

„Строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи по 2 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Строителен надзор при извършване на СМР на проект „Ремонт на сградата на читалище „Напредък“ с. Юпер“;
Обособена позиция № 2: Строителен надзор при извършване на СМР на проект „Изграждане на покрит пазар в гр. Кубрат““

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за WinZip
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 30.08.2018 г., 14:27 ч., Номер: 2018-018
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2018-0013
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публ. на 25.09.2018 г., 09:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 02.10.2018 г. - публикуван на 09.10.2018 г., 13:21 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 05.10.2018 г. - публикуван на 09.10.2018 г., 13:21 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №769 / 08.10.2018 г. - публикуван на 09.10.2018 г., 13:21 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 124 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 11:16 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 125 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 11:16 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 28.11.2018 г., 11:16 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 124 / 05.11.2018 г. - публ. на 19.11.2019 г., 12:20 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 125 / 05.11.2018 г. - публ. на 19.11.2019 г., 12:20 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи по 2 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Строителен надзор при извършване на СМР на проект „Ремонт на сградата на читалище „Напредък“ с. Юпер“;
Обособена позиция № 2: Строителен надзор при извършване на СМР на проект „Изграждане на покрит пазар в гр. Кубрат““
и публикувано обявление в РОП на АОП №865342 / 30.08.2018 г., изм. №869153 / 25.09.2018 г., ID №00803-2018-0013

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 05.10.2018 г. от 13:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 02.10.2018 г., 16:47 ч.