Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2018-017

 

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на Община Кубрат по 12 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа – снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Беловец;
Обособена позиция № 3: Зимно поддържане на улици на територията на гр. Кубрат – снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 4: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Медовене;
Обособена позиция № 5: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Сеслав;
Обособена позиция № 6: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Каменово и с. Равно;
Обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Савин и с. Севар;
Обособена позиция № 8: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Задруга, с. Точилари и с. Горичево;
Обособена позиция № 9: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Мъдрево и с. Тертер;
Обособена позиция № 10: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Бисерци и с. Божурово;
Обособена позиция № 11: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Звънарци;
Обособена позиция № 12: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Юпер“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за WinZip
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение за обособена позиция № 1 Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение за обособени позиции №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение за обособена позиция № 3 Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 29.08.2018 г., 16:56 ч., Номер: 2018-017
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2018-0012
Протокол №1 / 25.09.2018 г. - публикуван на 04.10.2018 г., 09:41 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 03.10.2018 г. - публикуван на 04.10.2018 г., 09:41 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №757 / 04.10.2018 г. - публикуван на 04.10.2018 г., 09:41 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявление за възложена поръчка / прекратяване на обособени позиции 1, 3 и 4 - публикуван на 17.10.2018 г., 16:45 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 126 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 11:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 127 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 11:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 128 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 11:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 129 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 11:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 130 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 11:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 131 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 11:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 132 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 11:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 133 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 11:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 134 / 05.11.2018 г. - публикуван на 28.11.2018 г., 11:31 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 28.11.2018 г., 11:31 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 126 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.05.2019 г., 16:55 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 127 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.05.2019 г., 16:55 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 128 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.05.2019 г., 16:55 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 129 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.05.2019 г., 16:55 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 130 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.05.2019 г., 16:55 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 131 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.05.2019 г., 16:55 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 132 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.05.2019 г., 16:55 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 133 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.05.2019 г., 16:55 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 134 / 05.11.2018 г. за обществена поръчка - публ. на 10.05.2019 г., 16:55 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на Община Кубрат по 12 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа – снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Беловец;
Обособена позиция № 3: Зимно поддържане на улици на територията на гр. Кубрат – снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 4: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Медовене;
Обособена позиция № 5: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Сеслав;
Обособена позиция № 6: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Каменово и с. Равно;
Обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Савин и с. Севар;
Обособена позиция № 8: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Задруга, с. Точилари и с. Горичево;
Обособена позиция № 9: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Мъдрево и с. Тертер;
Обособена позиция № 10: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Бисерци и с. Божурово;
Обособена позиция № 11: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Звънарци;
Обособена позиция № 12: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Юпер“
и публикувано обявление в РОП на АОП №865057 / 29.08.2018 г., ID №00803-2018-0012

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 28.09.2018 г. от 10:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 25.09.2018 г., 17:02 ч.