Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2018-013

 

„Строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово /III–2102/ на територията на община Кубрат“ по две обособени позиции“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция №1 Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация за обособена позиция №2 Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за Microsoft Word
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4.1 - Ценово предложение за обособена позиция №1 Версия за Microsoft Word
Образeц №4.2 - Ценово предложение за обособена позиция №1 Версия за Microsoft Word
КСС - Образeц №5.1 за обособена позиция №1 Версия за WinZip
КСС - Образeц №5.2 за обособена позиция №2 Версия за WinZip
Проектодоговор за обособена позиция №1 Версия за Acrobat Reader
Проектодоговор за обособена позиция №2 Версия за Acrobat Reader
Проект Версия за WinZip
Публикувано на 26.07.2018 г., 13:23 ч., Номер: 2018-013
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2018-0008
Съобщение по чл. 53 от ППЗОП, публикувано на 22.08.2018 г., 14:16 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 26.09.2018 г. - публикуван на 27.09.2018 г., 08:59 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 11.10.2018 г. - публикуван на 23.10.2018 г., 15:30 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 17.10.2018 г. - публикуван на 23.10.2018 г., 15:29 ч. Версия за Acrobat Reader
Доклад по чл. 103, ал. 3 за работата на комисията - публикуван на 23.10.2018 г., 15:29 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №800 / 22.10.2018 г. - публикувано на 23.10.2018 г., 15:29 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 153 / 07.12.2018 г. - публикуван на 17.12.2018 г., 16:56 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 154 / 07.12.2018 г. - публикуван на 17.12.2018 г., 16:56 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 17.12.2018 г., 16:56 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 153 / 07.12.2018 г. - публ. на 04.01.2021 г., 15:14 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 154 / 07.12.2018 г. - публ. на 04.01.2021 г., 15:14 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
Въпроси и отговори
1. Отговор на запитвание с вх. № УД-02-20-951 / 10.08.2018 г. по документация за ОП с предмет: „Строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово /III–2102/ на територията на община Кубрат“ по две обособени позиции“ с уникален код в РОП 00803-2018-0008.
Публикувано на 13.08.2018 г., 14:27 ч.
Версия за Acrobat Reader
2. Отговор на запитвание с вх. № УД-02-20-957 / 14.08.2018 г. по документация за ОП с предмет: „Строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово /III–2102/ на територията на община Кубрат“ по две обособени позиции“ с уникален код в РОП 00803-2018-0008.
Публикувано на 16.08.2018 г., 13:51 ч.
Версия за Acrobat Reader
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово /III–2102/ на територията на община Кубрат“ по две обособени позиции“ и публикувано обявление в РОП на АОП №858629 / 26.07.2018 г., ID №00803-2018-0008

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 17.10.2018 г. от 12:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 11.10.2018 г., 15:34 ч.