Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2018-012

 

„Консултантски услуги свързани с управление на проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово /III–2102/ на територията на община Кубрат“

 

Обява Версия за Acrobat Reader
Технически спецификации Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - Заявление за участие Версия за Microsoft Word
Образeц №3 - Информационен лист за участника Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП Версия за Microsoft Word
Образeц №5 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП Версия за Microsoft Word
Образeц №6 - Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП Версия за Microsoft Word
Образeц №7 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Версия за Microsoft Word
Образeц №8 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици Версия за Microsoft Word
Образeц №9 - Предложение за изпълнение на поръчката Версия за Microsoft Word
Образeц №10 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Информация за публикувана обява Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 03.07.2018 г., 17:16 ч., Номер: 2018-012
Уникален номер в регистъра на АОП: 9078039
Протокол №1 / 07.08.2018 г. - публикуван на 08.08.2018 г., 15:35 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 94 / 29.08.2018 г. - публикуван на 03.09.2018 г., 14:49 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!