Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2018-010

 

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обекти общинска собственост по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на на следните обекти:
1. Основен ремонт и подмяна на покрив на читалище в с. Бисерци
2. Ремонт на покрив на сградата на кметството в с. Сеслав
3. Ремонт на читалищната сграда в с.Тертер“
Обособена позиция № 2 „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на сградата на читалище „Напредък“, с. Юпер
Обособена позиция № 3 „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на покрит пазар в гр. Кубрат“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за определяне на комплексна оценка Версия за Acrobat Reader
Техническо задание по Обособена позиция № 1 Версия за Acrobat Reader
Техническо задание по Обособена позиция № 2 Версия за Acrobat Reader
Техническо задание по Обособена позиция № 3 Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за Microsoft Word
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 16.05.2018 г., 17:21 ч., Номер: 2018-010
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2018-0006
Протокол №1 / 20.06.2018 г. - публикуван на 21.06.2018 г., 11:10 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 13.07.2018 г. - публикуван на 01.08.2018 г., 09:44 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 23.07.2018 г. - публикуван на 01.08.2018 г., 09:44 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №616 / 30.07.2018 г. - публикуван на 01.08.2018 г., 09:44 ч. Версия за Acrobat Reader
Съобщение по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП - публ. на 08.08.2018 г., 11:01 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 95 / 30.08.2018 г. - публикуван на 28.09.2018 г., 13:11 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 96 / 30.08.2018 г. - публикуван на 28.09.2018 г., 13:11 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 97 / 30.08.2018 г. - публикуван на 28.09.2018 г., 13:11 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 28.09.2018 г., 13:11 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 95 / 30.08.2018 г. - публ. на 11.03.2019 г., 16:13 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 96 / 30.08.2018 г. - публ. на 02.07.2019 г., 13:23 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 97 / 30.08.2018 г. - публ. на 02.07.2019 г., 13:23 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обекти общинска собственост по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на на следните обекти:
1. Основен ремонт и подмяна на покрив на читалище в с. Бисерци
2. Ремонт на покрив на сградата на кметството в с. Сеслав
3. Ремонт на читалищната сграда в с.Тертер“
Обособена позиция № 2 „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на сградата на читалище „Напредък“, с. Юпер
Обособена позиция № 3 „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на покрит пазар в гр. Кубрат“
и публикувано обявление в РОП на АОП №847305 / 16.05.2018 г., ID №00803-2018-0006

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 19.07.2018 г. от 11:00 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 16.07.2018 г., 13:08 ч.