Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2018-009

 

„Предоставяне на консултантски услуги по проекти на Община Кубрат по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване с проект “Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат“;
Обособена позиция № 2 „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване с проект “Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийна ефективност“

 

Обява Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Технически спецификации Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за Microsoft Word
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Информация за публикувана обява Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 26.04.2018 г., 14:28 ч., Номер: 2018-009
Уникален номер в регистъра на АОП: 9075348
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публ. на 04.05.2018 г., 17:18 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 16.05.2018 г. - публикуван на 17.05.2018 г., 11:24 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 67 / 05.06.2018 г. - публикуван на 07.06.2018 г., 08:26 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 68 / 05.06.2018 г. - публикуван на 07.06.2018 г., 08:26 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!