Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2018-008

 

„Изготвяне на технически проект за “Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийна ефективност“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за Microsoft Word
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Енергийно обследване Версия за WinZip
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 24.04.2018 г., 13:33 ч., Номер: 2018-008
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2018-0005
Протокол №1 / 16.05.2018 г. - публикуван на 17.05.2018 г., 16:24 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 29.05.2018 г. - публикуван на 04.06.2018 г., 15:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 01.06.2018 г. - публикуван на 04.06.2018 г., 15:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №409 / 04.06.2018 г. - публикуван на 04.06.2018 г., 15:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 74 / 28.06.2018 г. - публикуван на 02.07.2018 г., 16:15 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 02.07.2018 г., 16:15 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 74 / 28.06.2018 г. - публ. на 11.11.2021 г., 09:51 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект за “Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийна ефективност“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“ и публикувано обявление в РОП на АОП №843766 / 24.04.2018 г., ID №00803-2018-0005

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 01.06.2018 г. от 09:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 29.05.2018 г., 16:18 ч.