Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2018-007

 

„Строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и ремонт на СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за определяне на комплексна оценка Версия за Acrobat Reader
Технически спецификации Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за Microsoft Word
еЕЕДОП Версия за WinZip
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 20.03.2018 г., 16:37 ч., Номер: 2018-007
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2018-0004
Разяснение №1 от 22.03.2018 г., публ. на 22.03.2018 г., 14:14 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 24.04.2018 г. - публикуван на 25.04.2018 г., 11:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 09.05.2018 г. - публикуван на 21.05.2018 г., 16:55 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 17.05.2018 г. - публикуван на 21.05.2018 г., 16:55 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №343 / 21.05.2018 г. - публикуван на 21.05.2018 г., 16:55 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 72 / 25.06.2018 г. - публикуван на 28.06.2018 г., 09:59 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 28.06.2018 г., 09:59 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 72 / 25.06.2018 г. - публ. на 20.11.2019 г., 12:11 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и ремонт на СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“ и публикувано обявление в РОП на АОП №836619 / 20.03.2018 г., ID №00803-2018-0004

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 17.05.2018 г. от 11:00 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 11.05.2018 г., 09:00 ч.