Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2018-003

 

„Строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и ремонт на СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за определяне на комплексна оценка Версия за Acrobat Reader
Технически спецификации Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за Microsoft Word
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4.1 - Количествено-стойностна сметка Версия за Microsoft Excel
Проект Версия за WinZip
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 23.02.2018 г., 19:14 ч., Номер: 2018-003
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2018-0002
Решение за промяна, публикувано на 01.03.2018 г., 16:20 ч. Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за определяне на комплексна оценка Версия за Acrobat Reader
Технически спецификации Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за Microsoft Word
Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП Версия за Acrobat Reader
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4.1 - Количествено-стойностна сметка Версия за Microsoft Excel
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Разяснение №1 от 22.03.2018 г., публ. на 22.03.2018 г., 14:19 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 05.04.2018 г. - публикуван на 13.04.2018 г., 13:47 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 10.04.2018 г. - публикуван на 13.04.2018 г., 13:47 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 27.04.2018 г. - публикуван на 30.04.2018 г., 09:31 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №4 / 15.05.2018 г. - публикуван на 16.05.2018 г., 15:22 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №5 / 28.05.2018 г. - публикуван на 01.06.2018 г., 11:59 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №6 / 31.05.2018 г. - публикуван на 01.06.2018 г., 11:59 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №401 / 01.06.2018 г. - публикуван на 01.06.2018 г., 11:59 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 77 / 05.07.2018 г. - публикуван на 11.07.2018 г., 15:29 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 11.07.2018 г., 15:29 ч. Версия за Adobe Reader
Допълнително споразумение към Договор № 77 / 05.07.2018 г. - публ. на 22.07.2019 г., 15:34 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 77 / 05.07.2018 г. - публ. на 20.11.2019 г., 10:47 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и ремонт на СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“ и публикувано обявление в РОП на АОП №832805 / 01.03.2018 г., ID №00803-2018-0002

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 31.05.2018 г. от 11:00 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 28.05.2018 г., 16:52 ч.