Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2018-001

 

„Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортни и детски площадки на територията на община Кубрат" по осем обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в гр. Кубрат";
Обособена позиция № 2 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Беловец";
Обособена позиция № 3 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Севар";
Обособена позиция № 4 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Бисерци";
Обособена позиция № 5 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Медовене";
Обособена позиция № 6 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Равно";
Обособена позиция № 7 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Задруга";
Обособена позиция № 8 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Сеслав"

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за определяне на комплексна оценка Версия за Acrobat Reader
Технически спецификации Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за Microsoft Word
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 08.02.2018 г., 13:57 ч., Номер: 2018-001
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2018-0001
Протокол №1 / 12.03.2018 г. - публикуван на 19.03.2018 г., 11:47 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 28.03.2018 г. - публикуван на 12.04.2018 г., 13:34 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 05.04.2018 г. - публикуван на 12.04.2018 г., 13:34 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №259 / 12.04.2018 г. - публикуван на 12.04.2018 г., 13:34 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 50 / 22.05.2018 г. - публикуван на 30.05.2018 г., 16:02 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 51 / 22.05.2018 г. - публикуван на 30.05.2018 г., 16:02 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 52 / 22.05.2018 г. - публикуван на 30.05.2018 г., 16:02 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 53 / 22.05.2018 г. - публикуван на 30.05.2018 г., 16:02 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 54 / 22.05.2018 г. - публикуван на 30.05.2018 г., 16:02 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 55 / 22.05.2018 г. - публикуван на 30.05.2018 г., 16:02 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 56 / 22.05.2018 г. - публикуван на 30.05.2018 г., 16:02 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 57 / 22.05.2018 г. - публикуван на 30.05.2018 г., 16:02 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 30.05.2018 г., 16:02 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 50 / 22.05.2018 г. - публ. на 11.03.2019 г., 16:24 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 51 / 22.05.2018 г. - публ. на 11.03.2019 г., 16:24 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 52 / 22.05.2018 г. - публ. на 11.03.2019 г., 16:24 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 53 / 22.05.2018 г. - публ. на 11.03.2019 г., 16:24 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 54 / 22.05.2018 г. - публ. на 11.03.2019 г., 16:24 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 55 / 22.05.2018 г. - публ. на 11.03.2019 г., 16:24 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 56 / 22.05.2018 г. - публ. на 11.03.2019 г., 16:24 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 57 / 22.05.2018 г. - публ. на 11.03.2019 г., 16:24 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
Извършени плащания по Договори №№ 50 / 22.05.2018 г., 51 / 22.05.2018 г., 52 / 22.05.2018 г., 53 / 22.05.2018 г., 54 / 22.05.2018 г., 55 / 22.05.2018 г., 56 / 22.05.2018 г. и 57 / 22.08.2018 г., - публ. на 13.09.2018 г., 13:59 ч. Версия за Adobe Reader
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортни и детски площадки на територията на община Кубрат" по осем обособени позиции" и публикувано обявление в РОП на АОП №828935 / 08.02.2018 г., ID №00803-2018-0001

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 05.04.2018 г. от 13:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 30.03.2018 г., 11:09 ч.