Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2017-012

 

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на покрив на сграда – Читалище с. Задруга“;
Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на покрив на сграда - Здравна служба с. Сеслав“;
Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на покрив на сграда – Детска градина „Слънчо” с. Бисерци“;
Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на покрив на сграда – Детска градина „Здравец” гр. Кубрат“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Версия за Microsoft Word
Образeц №7 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №8 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 24.11.2017 г., 17:18 ч., Номер: 2017-012
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2017-0011
Протокол №1 / 29.12.2017 г. - публикуван на 03.01.2018 г., 15:37 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 12.01.2018 г. - публикуван на 22.01.2018 г., 16:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 17.01.2018 г. - публикуван на 22.01.2018 г., 16:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №73 / 22.01.2018 г. - публикуван на 22.01.2018 г., 16:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 17 / 13.02.2018 г. - публикуван на 01.03.2018 г., 13:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 18 / 13.02.2018 г. - публикуван на 01.03.2018 г., 13:24 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 19 / 13.02.2018 г. - публикуван на 01.03.2018 г., 13:24 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 20 / 13.02.2018 г. - публикуван на 01.03.2018 г., 13:24 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 01.03.2018 г., 13:24 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 17 / 13.02.2018 г. - публ. на 16.08.2018 г., 14:22 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 18 / 13.02.2018 г. - публ. на 26.09.2018 г., 08:01 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 19 / 13.02.2018 г. - публ. на 26.09.2018 г., 08:01 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 20 / 13.02.2018 г. - публ. на 03.09.2018 г., 14:23 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
Извършени плащания по Договори №№ 17 / 13.02.2018 г., 18 / 13.02.2018 г., 19 / 13.02.2018 г. и 20 / 13.02.2018 г., - публ. на 22.03.2018 г., 15:21 ч.; актуализирани на 15.08.2018 г., 11:08 ч.; актуализирани на 16.08.2018 г., 14:40 ч.; актуализирани на 25.09.2018 г., 17:26 ч. Версия за Adobe Reader
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на покрив на сграда – Читалище с. Задруга“; Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на покрив на сграда - Здравна служба с. Сеслав“; Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на покрив на сграда – Детска градина „Слънчо” с. Бисерци“; Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на покрив на сграда – Детска градина „Здравец” гр. Кубрат““
и публикувано обявление в РОП на АОП №816738 / 24.11.2017 г., ID №00803-2017-0011

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 17.01.2018 г. от 10:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 12.01.2018 г., 15:29 ч.