Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2017-009

 

„Изработване на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за реконструкция на части от улична мрежа в населени места на територията на община Кубрат и осъществяване на авторски надзор“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за Microsoft Word
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 25.10.2017 г., 16:59 ч., Номер: 2017-009
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2017-0008
Протокол №1 / 16.11.2017 г. - публикуван на 27.11.2017 г., 16:18 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 06.12.2017 г. - публикуван на 15.12.2017 г., 16:19 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 13.12.2017 г. - публикуван на 15.12.2017 г., 16:19 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №839 / 14.12.2017 г. - публикуван на 15.12.2017 г., 16:19 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 11 / 02.02.2018 г. - публикуван на 19.02.2018 г., 17:01 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 12 / 02.02.2018 г. - публикуван на 19.02.2018 г., 17:01 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 19.02.2018 г., 17:01 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
Извършени плащания по Договори №№ 11 / 02.02.2018 г. и 12 / 02.02.2018 г., - публ. на 22.03.2018 г., 15:14 ч. Версия за Adobe Reader
 

 
Въпроси и отговори
1. Отговор на запитвание с вх. № УД-02-20-1447 / 30.10.2017 г. по документация за ОП с предмет: „Изработване на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за реконструкция на части от улична мрежа в населени места на територията на община Кубрат и осъществяване на авторски надзор“ с уникален код в РОП 00803-2017-0008.
Публикувано на 02.11.2017 г., 17:51 ч.
Версия за Acrobat Reader
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за реконструкция на части от улична мрежа в населени места на територията на община Кубрат и осъществяване на авторски надзор“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат и осъществяване на авторски надзор; Обособена позиция № 2 Изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за реконструкция на части от улична мрежа в с. Савин, община Кубрат и осъществяване на авторски надзор“ и публикувано обявление в РОП на АОП №811691 / 25.10.2017 г., ID №00803-2017-0008

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 13.12.2017 г. от 11:00 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 08.12.2017 г., 17:01 ч.