Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2017-008

 

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на Община Кубрат по 13 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа – снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Беловец;
Обособена позиция № 3: Зимно поддържане на улици на територията на гр. Кубрат – снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 4: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Медовене;
Обособена позиция № 5: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Сеслав;
Обособена позиция № 6: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Каменово и с. Равно;
Обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Савин и с. Севар;
Обособена позиция № 8: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Задруга, с. Точилари и с. Горичево;
Обособена позиция № 9: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Мъдрево и с. Тертер;
Обособена позиция № 10: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Бисерци;
Обособена позиция № 11: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Божурово;
Обособена позиция № 12: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Звънарци;
Обособена позиция № 13: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с.Юпер“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за Microsoft Word
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение за обособена позиция № 1 Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение за обособени позиции №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение за обособена позиция № 3 Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 13.10.2017 г., 15:13 ч., Номер: 2017-008
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2017-0007
Протокол №1 / 07.11.2017 г. - публикуван на 13.11.2017 г., 16:37 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 10.11.2017 г. - публикуван на 13.11.2017 г., 16:38 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №737 / 13.11.2017 г. - публикуван на 13.11.2017 г., 16:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 30.11.2017 г., 18:56 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 106 / 21.12.2017 г. - публикуван на 17.01.2018 г., 15:54 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 107 / 21.12.2017 г. - публикуван на 17.01.2018 г., 15:54 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 108 / 21.12.2017 г. - публикуван на 17.01.2018 г., 15:54 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 109 / 21.12.2017 г. - публикуван на 17.01.2018 г., 15:54 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 110 / 21.12.2017 г. - публикуван на 17.01.2018 г., 15:54 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 111 / 21.12.2017 г. - публикуван на 17.01.2018 г., 15:54 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 112 / 21.12.2017 г. - публикуван на 17.01.2018 г., 15:54 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 113 / 21.12.2017 г. - публикуван на 17.01.2018 г., 15:54 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 114 / 21.12.2017 г. - публикуван на 17.01.2018 г., 15:54 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 115 / 21.12.2017 г. - публикуван на 17.01.2018 г., 15:54 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 17.01.2018 г., 16:19 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 106 / 21.12.2017 г. - публикуван на 09.05.2018 г., 17:28 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 107 / 21.12.2017 г. - публикуван на 09.05.2018 г., 17:28 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 108 / 21.12.2017 г. - публикуван на 09.05.2018 г., 17:28 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 109 / 21.12.2017 г. - публикуван на 09.05.2018 г., 17:28 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 110 / 21.12.2017 г. - публикуван на 09.05.2018 г., 17:28 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 111 / 21.12.2017 г. - публикуван на 09.05.2018 г., 17:28 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 112 / 21.12.2017 г. - публикуван на 09.05.2018 г., 17:28 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 113 / 21.12.2017 г. - публикуван на 09.05.2018 г., 17:28 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 114 / 21.12.2017 г. - публикуван на 09.05.2018 г., 17:28 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 115 / 21.12.2017 г. - публикуван на 09.05.2018 г., 17:28 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
Извършени плащания по Договори №№ 106 / 21.12.2017 г., 107 / 21.12.2017 г., 108 / 21.12.2017 г., 109 / 21.12.2017 г., 110 / 21.12.2017 г., 111 / 21.12.2017 г., 112 / 21.12.2017 г., 113 / 21.12.2017 г., 114 / 21.12.2017 г. и 115 / 21.12.2017 г. - публ. на 22.03.2018 г., 14:42 ч.; актуализирани на 09.05.2018 г., 17:18 ч. Версия за Adobe Reader
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на Община Кубрат по 13 обособени позиции“ и публикувано обявление в РОП на АОП №809901 / 13.10.2017 г., ID №00803-2017-0007

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 10.11.2017 г. от 10:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 07.11.2017 г., 17:31 ч.