Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2017-006

 

„Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на извършване на СМР на корекция на река Топчийска, село Каменово, община Кубрат“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Технически спецификации Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за Microsoft Word
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Кадастрална карта на с. Каменово Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 02.10.2017 г., 17:09 ч., Номер: 2017-006
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2017-0005
Протокол №1 / 24.10.2017 г. - публикуван на 30.10.2017 г., 16:28 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 06.11.2017 г. - публикуван на 24.11.2017 г., 15:38 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 21.11.2017 г. - публикуван на 24.11.2017 г., 15:38 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №774 / 24.11.2017 г. - публикуван на 24.11.2017 г., 15:38 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 104 / 18.12.2017 г. - публикуван на 11.01.2018 г., 14:51 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 11.01.2018 г., 15:55 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
Извършени плащания по Договор № 104 / 18.12.2017 г. - публ. на 11.01.2018 г., 15:01 ч.; актуализирани на 22.03.2018 г., 14:47 ч. Версия за Adobe Reader
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на извършване на СМР на корекция на река Топчийска, село Каменово, община Кубрат“ и публикувано обявление в РОП на АОП №807862 / 02.10.2017 г., ID №00803-2017-0005

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 21.11.2017 г. от 12:00 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 16.11.2017 г., 15:55 ч.