Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2017-005

 

„Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност за административната сграда на община Кубрат“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Технически спецификации Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за Microsoft Word
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 02.10.2017 г., 15:03 ч., Номер: 2017-005
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2017-0003
Протокол №1 / 24.10.2017 г. - публикуван на 30.10.2017 г., 16:19 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 09.11.2017 г. - публикуван на 04.12.2017 г., 16:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 21.11.2017 г. - публикуван на 04.12.2017 г., 16:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №4 / 01.12.2017 г. - публикуван на 04.12.2017 г., 16:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №796 / 04.12.2017 г. - публикуван на 04.12.2017 г., 16:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 10 / 31.01.2018 г. - публикуван на 19.02.2018 г., 16:44 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 19.02.2018 г., 16:44 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 10 / 31.01.2018 г. - публикуван на 26.04.2018 г., 10:02 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
Извършени плащания по Договор № 10 / 31.01.2018 г., - публ. на 22.03.2018 г., 15:01 ч.; актуализирани на 20.04.2018 г., 09:46 ч. Версия за Adobe Reader
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност за административната сграда на община Кубрат“ и публикувано обявление в РОП на АОП №807770 / 02.10.2017 г., ID №00803-2017-0003

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 21.11.2017 г. от 11:30 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 16.11.2017 г., 15:48 ч.