Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2017-004

 

„Изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на обекти на територията на община Кубрат“ по две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на сграда, предназначена за архив на община Кубрат, в гр. Кубрат“;
Обособена позиция № 2 „Изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на междублоково пространство, в гр. Кубрат“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Технически спецификации Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за Microsoft Word
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 02.10.2017 г., 14:57 ч., Номер: 2017-004
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2017-0004
Протокол №1 / 24.10.2017 г. - публикуван на 06.11.2017 г., 16:06 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №2 / 15.11.2017 г. - публикуван на 24.11.2017 г., 15:27 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №3 / 21.11.2017 г. - публикуван на 24.11.2017 г., 15:27 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение №773 / 24.11.2017 г. - публикуван на 24.11.2017 г., 15:27 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 117 / 28.12.2017 г. - публикуван на 26.01.2018 г., 14:07 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 118 / 28.12.2017 г. - публикуван на 26.01.2018 г., 14:07 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 26.01.2018 г., 14:09 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 118 / 28.12.2017 г. - публикуван на 08.04.2019 г., 16:57 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
Извършени плащания по Договори №№ 117 / 28.12.2017 г. и 118 / 28.12.2017 г., - публ. на 22.03.2018 г., 14:53 ч.; актуализирани на 26.04.2018 г., 08:08 ч. Версия за Adobe Reader
 

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на обекти на територията на община Кубрат“ по две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на сграда, предназначена за архив на община Кубрат, в гр. Кубрат“;
Обособена позиция № 2 „Изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на междублоково пространство, в гр. Кубрат“
и публикувано обявление в РОП на АОП №807856 / 02.10.2017 г., ID №00803-2017-0004

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 57, ал. З от ППЗОП Ви каним да присъствате на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се извърши на 21.11.2017 г. от 11:00 ч., гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, Община Кубрат, Заседателна зала, ет. 2.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Женифер Пойраз
Публикувано на 16.11.2017 г., 15:53 ч.