Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2017-003

 

„Възлагане на дейности по извършване на текущи ремонти на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:
1. Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат, ул. „Цар Иван Асен II“ № 4;
2. Текущ ремонт на сграда ДСП – с. Севар, сграда ДСП – с. Бисерци и сграда ДСП – гр. Кубрат; Довършителни ремонтни дейности в ДСХ с. Тертер; Текущ ремонт на общински жилища в гр. Кубрат; Ремонтни дейности в Градски стадион – гр. Кубрат;
3. Текущ ремонт на ритуална зала в с. Беловец; Текущ ремонт на автоспирка в с. Горичево; Текущ ремонт на Клуб на пенсионера в с. Горичево; Текущ ремонт на фасада на сграда - Кметство с. Горичево;
4. Текущ ремонт на Клуб на пенсионера в с. Равно; Текущ ремонт на сграда - Кметство с. Равно; Текущ ремонт на сграда в гробищен парк в с. Медовене; Текущ ремонт на сградата - Кметство с. Звънарци; Текущ ремонт на автоспирка в с. Звънарци;
5. Текущ ремонт на автоспирка в с. Савин; Текущ ремонт на ограда около езеро в с. Севар“

 

Обява Версия за Acrobat Reader
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Образци Версия за Microsoft Word
Публикувано на 29.08.2017 г., 16:32 ч., Номер: 2017-003
Уникален номер в регистъра на АОП: 9067791
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публ. на 14.09.2017 г., 09:50 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол / 25.09.2017 г. - публикуван на 26.09.2017 г., 16:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Съобщение по реда на чл. 43, ал. 4 във връзка с чл. 195 от ЗОП - публ. на 20.10.2017 г., 15:43 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 91 / 17.10.2017 г. - публикуван на 17.11.2017 г., 17:54 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 92 / 17.10.2017 г. - публикуван на 17.11.2017 г., 17:54 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 93 / 17.10.2017 г. - публикуван на 17.11.2017 г., 17:54 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 94 / 17.10.2017 г. - публикуван на 17.11.2017 г., 17:54 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 95 / 17.10.2017 г. - публикуван на 17.11.2017 г., 17:54 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
Извършени плащания по Договори №№ 91 / 17.10.2017 г., 92 / 17.10.2017 г., 93 / 17.10.2017 г., 94 / 17.10.2017 г. и 95 / 17.10.2017 г. - публ. на 14.12.2017 г., 10:31 ч.; актуализирани на 04.01.2018 г., 13:21 ч.; актуализирани на 22.03.2018 г., 14:29 ч.; актуализирани на 20.04.2018 г., 09:37 ч. Версия за Adobe Reader
 

 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Уведомяваме Ви, че на основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, срокът за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет „Извършване на текущи ремонти на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:
1. Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат, ул. „Цар Иван Асен II“ № 4;
2. Текущ ремонт на сграда ДСП – с. Севар, сграда ДСП – с. Бисерци и сграда ДСП - гр. Кубрат; Довършителни ремонтни дейности в ДСХ с. Тертер; Текущ ремонт на общински жилища в гр. Кубрат; Ремонтни дейности в Градски стадион – гр. Кубрат;
3. Текущ ремонт на ритуална зала в с. Беловец; Текущ ремонт на автоспирка в с. Горичево; Текущ ремонт на Клуб на пенсионера в с. Горичево; Текущ ремонт на фасада на сграда - Кметство с. Горичево;
4. Текущ ремонт на Клуб на пенсионера в с. Равно; Текущ ремонт на сграда - Кметство с. Равно; Текущ ремонт на сграда в гробищен парк в с. Медовене; Текущ ремонт на сградата - Кметство с. Звънарци; Текущ ремонт на автоспирка в с. Звънарци;
5. Текущ ремонт на автоспирка в с. Савин; Текущ ремонт на ограда около езеро в с. Севар”, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, е удължен до 17.00 ч. на 19.09.2017 г.
Дата, час и място на отваряне на офертите: 20.09.2017 г. 10.00 ч., в сградата на Общинска администрация – Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 1, Заседателна зала, етаж 2.
Публикувано на 14.09.2017 г., 08:47 ч.
 

 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Относно: обществена поръчка с предмет „Извършване на текущи ремонти на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:
1. Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат, ул. „Цар Иван Асен II“ № 4;
2. Текущ ремонт на сграда ДСП – с. Севар, сграда ДСП – с. Бисерци и сграда ДСП - гр. Кубрат; Довършителни ремонтни дейности в ДСХ с. Тертер; Текущ ремонт на общински жилища в гр. Кубрат; Ремонтни дейности в Градски стадион – гр. Кубрат;
3. Текущ ремонт на ритуална зала в с. Беловец; Текущ ремонт на автоспирка в с. Горичево; Текущ ремонт на Клуб на пенсионера в с. Горичево; Текущ ремонт на фасада на сграда - Кметство с. Горичево;
4. Текущ ремонт на Клуб на пенсионера в с. Равно; Текущ ремонт на сграда - Кметство с. Равно; Текущ ремонт на сграда в гробищен парк в с. Медовене; Текущ ремонт на сградата - Кметство с. Звънарци; Текущ ремонт на автоспирка в с. Звънарци;
5. Текущ ремонт на автоспирка в с. Савин; Текущ ремонт на ограда около езеро в с. Севар”, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки.
Уведомяваме Ви, че по обособена позиция 1. Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат, ул. „Цар Иван Асен И“ № 4 в Техническата спецификация е допусната явна техническа грешка в позиция № 17.
В тази връзка позиция № 17 вместо „Доставка и монтаж на PVC прозорец 4”, 6 х 1,4“ да се чете: „Доставка и монтаж на PVC прозорец 1,6 x 1,4“.
Публикувано на 18.09.2017 г., 15:37 ч.
Информация - изх. №УД-02-20-1189 от 18.09.2017 г. Версия за Acrobat Reader