Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2017-002

 

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на Община Кубрат по 14 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 2170 и снегопочистване на улици на територията на с. Беловец;
Обособена позиция № 2: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 2170 и снегопочистване на улици на територията на с. Сеслав;
Обособена позиция № 3: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 3061 и снегопочистване на улици на територията на гр. Кубрат /1/;
Обособена позиция № 4: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на гр. Кубрат/2/ и с. Медовене;
Обособена позиция № 5: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 1063 и RAZ 3067 и снегопочистване на улици на територията на с. Каменово и с. Равно;
Обособена позиция № 6: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 2064 и снегопочистване на улици на територията на с. Задруга, с. Точилари и с. Горичево;
Обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Савин и с. Севар;
Обособена позиция № 8: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 1060 и RAZ 1062;
Обособена позиция № 9: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Мъдрево и с. Тертер;
Обособена позиция № 10: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Бисерци;
Обособена позиция № 11: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Божурово;
Обособена позиция № 12: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 1065 и снегопочистване на улици на територията на с. Звънарци;
Обособена позиция № 13: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Юпер.
Обособена позиция № 14: Лугиране, опесъчаване и снегопочистване с роторен снегорин на територията на Община Кубрат.“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Заповед №10 / 11.01.2017 г. Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Заглавна страница Версия за Acrobat Reader
Указания за участие Версия за Acrobat Reader
Технически спецификации Версия за Acrobat Reader
Проектодоговор по обособени позиции №1, 2, 3, 5, 6 и 12 Версия за Microsoft Word
Проектодоговор по обособени позиции №4, 7, 9, 10, 11 и 13 Версия за Microsoft Word
Проектодоговор по обособена позиция №8 Версия за Microsoft Word
Проектодоговор по обособена позиция №14 Версия за Microsoft Word
Образец №1 - ЕЕДОП Версия за Microsoft Word
Образец №2 - Предложение за изпълнение на поръчката и Образец №3 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
Образец №4 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Версия за Microsoft Word
Образец №5 - Декларация за срока на валидност на офертата Версия за Microsoft Word
Образец №6 - Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд Версия за Microsoft Word
Образец №7 - Декларация за направен предварителен оглед Версия за Microsoft Word
Образец №8 - Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП Версия за Microsoft Word
Образец №9 - Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството и Образец №10 - Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на обособената позиция от поръчката, без да е дублирана по други договори за зимно поддържане на пътна мрежа Версия за Microsoft Word
Публикувано на 11.01.2017 г., 17:14 ч., Номер: 2017-002
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2017-0002
Протокол / 07.02.2017 г. - публикуван на 27.02.2017 г., 16:27 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол / 13.02.2017 г. - публикуван на 27.02.2017 г., 16:27 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 74 / 27.02.2017 г. - публикуван на 27.02.2017 г., 16:27 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявление за възложена поръчка / прекратяване на обособени позиции 1, 7, 11 и 14 - публикуван на 10.03.2017 г., 14:31 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 195 / 18.04.2017 г. за прекратяване на обществена поръчка - публикуван на 19.04.2017 г., 13:57 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 10.05.2017 г., 13:11 ч. Версия за Adobe Reader
Потвърждение за вписване на електронно подписан документ в Регистъра на обществените поръчки - публикуван на 10.05.2017 г., 13:16 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е прекратена!
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници и заинтересовани лица в обществената поръчка с предмет: „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на Община Кубрат по 14 обособени позиции“ и публикувано обявление в РОП на АОП №7665551 / 11.01.2017 г., ID №00803-2017-0002

Уважаеми дами и господа,
В изпълнение на нормативните разпоредби на чл. 57, ал. З от ППЗОП, Комисията обявява, че на 13.02.2017 г. от 11:00 часа в Заседателната зала, етаж втори, в сградата на Община Кубрат на адрес: гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1 ще се проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците.
На публичното заседание могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: адв. Рада Исаева
Публикувано на 08.02.2017 г., 10:06 ч.