Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2017-001

 

„Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на Община Кубрат, улично осветление на територията на общината и детски градини, детска ясла „Мир“ на територията на Община Кубрат за срок от 12 месеца“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обява Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Таблици потребление за техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Методика за определяне на комплексна оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Образци Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Microsoft Word
Публикувано на 05.01.2017 г., 15:05 ч., Номер: 2017-001
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2017-0001
Протокол № 1 / 27.01.2017 г. - публикуван на 27.02.2017 г., 15:21 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 2 / 02.02.2017 г. - публикуван на 27.02.2017 г., 15:21 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 3 / 08.02.2017 г. - публикуван на 27.02.2017 г., 15:21 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 4 / 09.02.2017 г. - публикуван на 27.02.2017 г., 15:21 ч. Версия за Acrobat Reader
Доклад - публикуван на 27.02.2017 г., 15:21 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 75 / 27.02.2017 г. - публикуван на 27.02.2017 г., 15:21 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 33 / 07.04.2017 г. - публикуван на 03.05.2017 г., 10:06 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 03.05.2017 г., 11:19 ч. Версия за Adobe Reader
Допълнително споразумение № 34 / 10.04.2017 г. за изменение на договор № 33 / 07.04.2017 г. - публикуван на 03.05.2017 г., 15:04 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 33 / 07.04.2017 г. - публикуван на 08.12.2017 г., 10:36 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници в обществената поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на Община Кубрат, улично осветление на територията на общината и детски градини, детска ясла „Мир“ на територията на Община Кубрат за срок от 12 месеца“ с Уникален номер на поръчката в РОП на АОП 00803-2017-0001

Уважаеми участници,

В изпълнение на нормативните разпоредби на чл. 57, ал. З от ППЗОП, Комисията обявява, че на 08.02.2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала, етаж втори, в сградата на Община Кубрат на адрес: гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1 ще се проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците.

Резултата от оценяването на комисията по показателя „Икономическа стабилност на балансиращата група“ е отразен в таблицата.
Вх. № Име на участника Бр. членове в балансиращата
група Tn
Оценка в
точки
Т = Тn/Тmах х 10
УД-02-20-89 / 20.01.2017 г. Участник №1
„Мост Енерджи“ АД
4 152 3 т.
УД-02-20-131 / 26.01.2017 г. Участник №2
„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД
12 790 10 т.
УД-02-20-132 / 26.01.2017 г. Участник №3
„ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД
53 0,04 т.
На публичното заседание могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията: Зюлфие Исмаил
Публикувано на 02.02.2017 г., 13:44 ч.