Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2016-003

 

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение и последващо управление и отчитане по проект за „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на населени места на Община Кубрат, Област Разград” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обява Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Образци Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Microsoft Word
Публикувано на 20.07.2016 г., 19:07 ч., Номер: 2016-003
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2016-0004
Протоколи от работата на комисията - публикувани на 07.09.2016 г., 16:38 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 9 / 07.09.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител - публикувано на 07.09.2016 г., 16:40 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 151 / 28.10.2016 г. - публикуван на 11.11.2016 г., 09:51 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 30.11.2016 г., 17:07 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публ. на 26.11.2018 г., 14:48 ч. Версия за Adobe Reader
Споразумение № 147 / 06.11.2018 г. за прекратяване на Договор № 151 / 28.10.2016 г. - публ. на 26.11.2018 г., 14:48 ч. Версия за Adobe Reader
Договорът е прекратен!
 
Въпроси и отговори
1. Отговор на запитване с изх. №УД-02-20-1159 / 29.07.2016 г. по документация за ОП с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение и последващо управление и отчитане по проект за „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на населени места на Община Кубрат, Област Разград” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ с уникален код в РОП 00803-2016-0004.
Публикувано на 29.07.2016 г., 13:31 ч.
Версия за Acrobat Reader
 
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че по обявената процедура - публично състезание по реда на ЗОП и ППЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение и последващо управление и отчитане по проект за „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на населени места на Община Кубрат, Област Разград” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”, Решение за откриване на процедура № 8 / 20.07.2016 г., на кмета на община Кубрат, е насрочено публично заседание за отваряне на предлаганите ценови параметри от участниците в процедурата на 22.08.2016 г. от 11:00 часа, което ще се проведе в сградата на Oбщинска администрация гр. Кубрат, на адрес: гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I", № 1, Заседателна зала, 2-ри етаж.
На заседанието на комисията могат да присъстват упълномощени представители на участниците и представители на средствата за масово осведомяване.
Публикувано на 17.08.2016 г., 17:24 ч.