Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2016-002

 

„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ за „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на населени места на Община Кубрат“

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обява Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Техническo задание за проектиране Версия за Acrobat Reader
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Образци Версия за Microsoft Word
Проектодоговор Версия за Microsoft Word
Публикувано на 20.07.2016 г., 18:44 ч., Номер: 2016-002
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2016-0003
Протоколи от работата на комисията - публикувани на 08.09.2016 г., 16:56 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 10 / 08.09.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител - публикувано на 08.09.2016 г., 16:58 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 150 / 28.10.2016 г. - публикуван на 11.11.2016 г., 09:51 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 30.11.2016 г., 17:07 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публ. на 28.09.2018 г., 15:19 ч. Версия за Adobe Reader
Споразумение № 110 / 21.09.2018 г. за прекратяване на Договор № 150 / 28.10.2016 г. - публ. на 28.09.2018 г., 15:19 ч. Версия за Adobe Reader
Договорът е прекратен!
 
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че по обявената процедура - публично състезание по реда на ЗОП и ППЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа” за „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на населени места на Община Кубрат”, Решение за откриване на процедура № 7 / 20.07.2016 г., на кмета на община Кубрат, е насрочено публично заседание за отваряне на предлаганите ценови параметри от участниците в процедурата на 22.08.2016 г. от 13:30 часа, което ще се проведе в сградата на Oбщинска администрация гр. Кубрат, на адрес: гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I", № 1, Заседателна зала, 2-ри етаж.
На заседанието на комисията могат да присъстват упълномощени представители на участниците и представители на средствата за масово осведомяване.
Публикувано на 17.08.2016 г., 17:24 ч.