Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г.

 

Профил на купувача - Обществени поръчки след 14.04.2016 г.

„Доставка на техника за снегопочистване на общинска пътна мрежа за нуждите на Община Кубрат“

Публикувано на 12.06.2020 г., 17:37 ч., Номер: 2020-011

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на сценично оборудване, осветителна и озвучителна техника за Община Кубрат, във връзка с изпълнението на проект „Кубрат древен и млад - да пренесем традициите през времето“ по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на мобилна сцена“;
Обособена позиция № 2: „Доставка на осветителна техника“;
Обособена позиция № 3: „Доставка на озвучителна техника““


Публикувано на 07.05.2020 г., 15:37 ч., Номер: 2020-010

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на лекотоварен автомобил за нуждите на ОП „Социални услуги“ гр. Кубрат“

Публикувано на 22.04.2020 г., 17:00 ч., Номер: 2020-009

Процедурата е възложена!

 

 

„Изграждане на аспирационна система в кухня на ДГ „Слънчо“, с. Бисерци, община Кубрат“

Публикувано на 18.03.2020 г., 11:33 ч., Номер: 2020-008

Процедурата е прекратена!

 

 

„Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“

Публикувано на 05.03.2020 г., 14:04 ч., Номер: 2020-007

Процедурата е възложена!

 

 

„Обществен превоз на пътници по автобуснa линия Русе - Бисерци от утвърдена Републиканска транспортна схема от квотата на Община Кубрат“

Публикувано на 13.02.2020 г., 10:50 ч., Номер: 2020-006

Процедурата е възложена!

 

 

„Консултантски услуги за управление на проект: „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ по договор № BG06RDNP001-7.008-0017-C01/ 25.10.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

Публикувано на 11.02.2020 г., 15:18 ч., Номер: 2020-005

Процедурата е възложена!

 

 

„Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ по договор № BG06RDNP001-7.008-0017-C01/ 25.10.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

Публикувано на 30.01.2020 г., 15:17 ч., Номер: 2020-004

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на оборудване и обзавеждане на ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат“
Обособена позиция № 2 „Изграждане на аспирационна система в кухня на ДГ „Слънчо“, с. Бисерци, община Кубрат“


Публикувано на 29.01.2020 г., 11:07 ч., Номер: 2020-003

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на обзавеждане на спални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер – база в с. Сеслав, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат – база в с. Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с. Севар, община Кубрат“

Публикувано на 21.01.2020 г., 11:31 ч., Номер: 2020-002

Процедурата е възложена!

 

 

„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ по договор № BG06RDNP001-7.008-0017-C01/ 25.10.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Реконструкция на сградата на Община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност с подобект: „Административна сграда № 1“ и Обособена позиция № 2: Реконструкция на сградата на Община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност с подобект: „Административна сграда № 3 с подземен гараж““

Публикувано на 17.01.2020 г., 14:36 ч., Номер: 2020-001

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на обзавеждане, необходимо за изпълнение на дейности по проект № BG05M9OP001-2.018-0038 „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ - 2014-2020“

Публикувано на 17.10.2019 г., 15:41 ч., Номер: 2019-032

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на Община Кубрат за срок от 36 месеца по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на административната сграда на Община Кубрат за срок от 36 месеца“,
Обособена позиция № 2 „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДЯ "Мир" за срок от 36 месеца“,
Обособена позиция № 3 „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДЦПЛУ за срок от 36 месеца“,
Обособена позиция № 4 „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ЦПЛР - УО "Максим Горки" за срок от 36 месеца“,
Обособена позиция № 5 „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДГ "Щастливо детство" за срок от 36 месеца“,
Обособена позиция № 6 „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДГ "Здравец" за срок от 36 месеца“,
Обособена позиция № 7 „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на спортна зала за срок от 36 месеца“,
Обособена позиция № 8 „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДСП гр. Кубрат за срок от 36 месеца““


Публикувано на 16.10.2019 г., 10:44 ч., Номер: 2019-031

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Кубрат, по обособени позиции: № 1 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“; № 2 „Мляко, млечни продукти, масла и мазнини“; № 3 „Захар и захарни изделия“; № 4 „Месо и месни продукти“; № 5 „Риба и рибни продукти“; № 6 „Яйца и яйчни продукти“; № 7 „Варива“; № 8 „Зеленчуци, плодове, картофи и кореноплодни“; № 9 „Подправки“; № 10 „Безалкохолни напитки“; № 11 „Консерви“; № 12 „Други““

Публикувано на 02.10.2019 г., 11:30 ч., Номер: 2019-030

Процедурата е възложена!

 

 

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на Община Кубрат по 12 обособени позиции::
Обособена позиция № 1: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа – снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Беловец;
Обособена позиция № 3: Зимно поддържане на улици на територията на гр. Кубрат – снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 4: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Медовене;
Обособена позиция № 5: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Сеслав;
Обособена позиция № 6: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Каменово и с. Равно;
Обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Савин и с. Севар;
Обособена позиция № 8: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Задруга, с. Точилари и с. Горичево;
Обособена позиция № 9: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Мъдрево и с. Тертер;
Обособена позиция № 10: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Бисерци и с. Божурово;
Обособена позиция № 11: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Звънарци;
Обособена позиция № 12: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Юпер”


Публикувано на 19.09.2019 г., 16:23 ч., Номер: 2019-029

Процедурата е възложена!

 

 

„Предоставяне на психологическа подкрепа за децата, чрез индивидуални и групови мероприятия, работа с родители и насърчаване активното участие на родителите в образователния процес, чрез организиране на тренинг-обучения и мероприятия с психологическо подпомагане" по проект BG05M9OP001-2.018-0038-2014BG05M2OP001-C01 „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

Публикувано на 19.09.2019 г., 10:39 ч., Номер: 2019-028

Процедурата е възложена!

 

 

„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Кубрат по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 Пакет № 1
Обособена позиция № 2 Пакет № 2
Обособена позиция № 3 Пакет № 3
Обособена позиция № 4 Пакет № 4”


Публикувано на 05.09.2019 г., 16:31 ч., Номер: 2019-027

Процедурата е възложена!

 

 

„Избор на изпълнител за възлагане на организация и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0038-C01 „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Организация и провеждане на информационни кампании“
Обособена позиция № 2 „Организация и провеждане на обучения, тренинги и психологически консултации“
Обособена позиция № 3 „Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”


Публикувано на 27.08.2019 г., 16:09 ч., Номер: 2019-026

Процедурата е възложена!

 

 

„Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2019/2020 г. по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Пакет № 1 - 1.1. гр. Кубрат - с. Каменово – ОУ „Отец Паисий“, с. Равно - ОУ „Христо Смирненски“ гр. Кубрат; 1.2. гр. Кубрат - с. Беловец – СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, ПГ гр. Кубрат; 1.3. гр. Кубрат - с. Сеслав - СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, ПГ гр. Кубрат“
Обособена позиция № 2 „Пакет № 2 - 1.1. с. Савин - гр. Кубрат - с. Савин 1.2. с. Брестовене - гр. Кубрат, СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, ПГ гр. Кубрат – с. Брестовене““


Публикувано на 23.08.2019 г., 12:00 ч., Номер: 2019-025

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на горива: автомобилен бензин А95 Н и дизелово моторно гориво за зареждане на моторни превозни средства на Община Кубрат и звена на бюджетна издръжка към нея за срок от 21 месеца на територията на Община Кубрат чрез карти за безналично плащане“

Публикувано на 08.08.2019 г., 16:19 ч., Номер: 2019-024

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на офис обзавеждане и техническо оборудване за предоставяне на мобилни, интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, по проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на офис обзавеждане“
Обособена позиция № 2 „Доставка на техническо оборудване““


Публикувано на 06.08.2019 г., 13:14 ч., Номер: 2019-023

Процедурата е възложена!

 

 

„Организация и провеждане на обучения“ по проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020”

Публикувано на 05.08.2019 г., 11:26 ч., Номер: 2019-022

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на лек автомобил за предоставяне на мобилни, интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, по проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”

Публикувано на 02.08.2019 г., 14:26 ч., Номер: 2019-021

Процедурата е възложена!

 

 

„Организация и провеждане на обучения“ по проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020”

Публикувано на 11.07.2019 г., 15:46 ч., Номер: 2019-020

Процедурата е прекратена!

 

 

„Избор на изпълнител за възлагане на организация и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0038-C01 „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Организация и провеждане на информационни кампании“
Обособена позиция № 2 „Организация и провеждане на обучения, тренинги и психологически консултации“
Обособена позиция № 3 „Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”


Публикувано на 09.07.2019 г., 14:11 ч., Номер: 2019-019

Процедурата е прекратена!

 

 

„Предоставяне на психологическа подкрепа за децата, чрез индивидуални и групови мероприятия, работа с родители и насърчаване активното участие на родителите в образователния процес, чрез организиране на тренинг-обучения и мероприятия с психологическо подпомагане" по проект BG05M9OP001-2.018-0038-2014BG05M2OP001-C01 „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

Публикувано на 08.07.2019 г., 14:41 ч., Номер: 2019-018

Процедурата е прекратена!

 

 

„Консултантски услуги за управление на проект: „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“ по договор № BG06RDNP001-7.001-0050-C01/ 07.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”

Публикувано на 05.07.2019 г., 11:29 ч., Номер: 2019-017

Процедурата е възложена!

 

 

„Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“ по договор № BG06RDNP001-7.001-0050-C01 / 07.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”

Публикувано на 03.07.2019 г., 16:03 ч., Номер: 2019-016

Процедурата е възложена!

 

 

„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“ по договор № BG06RDNP001-7.001-0050-C01 / 07.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020” по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Извършване на СМР за реконструкция на ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат, община Кубрат,
Обособена позиция № 2: Извършване на СМР за реконструкция на ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин, община Кубрат“


Публикувано на 02.07.2019 г., 17:00 ч., Номер: 2019-015

Процедурата е възложена!

 

 

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обекти общинска собственост по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Ремонт на покрив на Детска ясла „Мир“ гр. Кубрат (едноетажен корпус)
Обособена позиция № 2 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Беловец“, на обект „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Задруга“ и на обект „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Мъдрево“


Публикувано на 02.07.2019 г., 10:33 ч., Номер: 2019-014

Процедурата е прекратена!

 

 

„Упражняване на строителен надзор на обект „Рехабилитация на ул. Люлин планина, гр. Кубрат“

Публикувано на 03.05.2019 г., 16:04 ч., Номер: 2019-013

Процедурата е възложена!

 

 

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Основен ремонт на покрив на НЧ „Отец Паисий – 1928“ с. Севар““

Публикувано на 18.04.2019 г., 09:59 ч., Номер: 2019-012

Процедурата е възложена!

 

 

„Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти в Община Кубрат по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обекти „Ремонт на покриви на Детска ясла „Мир“ гр. Кубрат, Здравна служба с. Беловец, Здравна служба с. Задруга и Здравна служба с. Мъдрево“
Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на сградно водопроводно отклонение, водомерна шахта и площадков водопровод за ПИ с идент. №40422.505.1189 по КК на гр. Кубрат, за захранване с вода на обект „Професионална гимназия“ гр. Кубрат“


Публикувано на 11.04.2019 г., 16:48 ч., Номер: 2019-011

Процедурата е възложена!

 

 

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обекти общинска собственост по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Ремонт на покрив на Детска ясла „Мир“ гр. Кубрат (едноетажен корпус)
Обособена позиция № 2 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Беловец“, на обект „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Задруга“ и на обект „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Мъдрево“


Публикувано на 11.04.2019 г., 12:17 ч., Номер: 2019-010

Процедурата е прекратена!

 

 

„Инженеринг за рехабилитация на зелени площи, вертикална планировка и изграждане на алея по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Рехабилитация на зелени площи в квартал 116, УПИ II в гр. Кубрат”
Обособена позиция № 2 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Вертикална планировка около сграда и паркинг на ЦПЛР – УО „Максим Горки“, гр. Кубрат”
Обособена позиция № 3 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Изграждане на пешеходна алея от Спортна зала, гр. Кубрат до ЦПЛР – УО „Максим Горки“, гр. Кубрат“


Публикувано на 29.03.2019 г., 10:55 ч., Номер: 2019-009\

Процедурата е възложена!

 

 

„Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти в Община Кубрат по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изграждане на спортни и детски площадки в Община Кубрат“
Обособена позиция № 2 „Оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на тротоарни площи по ул. „Цар Иван Асен II“, ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Климент Охридски“ в гр. Кубрат”
Обособена позиция № 3 „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при благоустрояване на имоти в гр. Кубрат, отредени за зелени площи и широко обществено ползване”
Обособена позиция № 4 „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при рехабилитация на зелени площи, вертикална планировка и изграждане на алея в гр. Кубрат”
Обособена позиция № 5 „Оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор при извършване на основен ремонт на покрив на НЧ „Отец Паисий – 1928“, с. Севар, община Кубрат“


Публикувано на 27.03.2019 г., 16:49 ч., Номер: 2019-008

Процедурата е възложена!

 

 

„Инженеринг за реконструкция на тротоарни площи и благоустрояване по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на тротоарни площи по ул. „Цар Иван Асен II“, ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Климент Охридски“ в гр. Кубрат”;
Обособена позиция № 2 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Благоустрояване на междублоково пространство – бл. „Хан Кубрат“, гр. Кубрат”;
Обособена позиция № 3 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Благоустрояване на имот 40422.504.305 в гр. Кубрат, отреден за зелени площи и широко обществено ползване”;
Обособена позиция № 4 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Благоустрояване на имот 40422.505.1954 в гр. Кубрат, отреден за зелени площи и широко обществено ползване.“


Публикувано на 14.02.2019 г., 17:00 ч., Номер: 2019-007

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на горива - автомобилен бензин А95 Н и дизелово моторно гориво за зареждане на моторни превозни средства на Община Кубрат и звена на бюджетна издръжка към нея за срок от 21 месеца на територията на страната чрез карти за безналично плащане“

Публикувано на 11.02.2019 г., 10:59 ч., Номер: 2019-006

Процедурата е възложена!

 

 

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортни и детски площадки на открито в Община Кубрат” по пет обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортна площадка в с. Мъдрево, Община Кубрат”;
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортна площадка в с. Точилари, Община Кубрат”;
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в с. Звънарци, Община Кубрат”;
Обособена позиция № 4: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в кв. Дряново, гр. Кубрат”;
Обособена позиция № 5: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в с. Севар, Община Кубрат”


Публикувано на 06.02.2019 г., 10:39 ч., Номер: 2019-005

Процедурата е възложена!

 

 

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортни и детски площадки на открито в Община Кубрат” по пет обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортна площадка в с. Мъдрево, Община Кубрат”;
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортна площадка в с. Точилари, Община Кубрат”;
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в с. Звънарци, Община Кубрат”;
Обособена позиция № 4: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в кв. Дряново, гр. Кубрат”;
Обособена позиция № 5: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в с. Севар, Община Кубрат”


Публикувано на 24.01.2019 г., 16:51 ч., Номер: 2019-004

Обявата е оттеглена!

 

 

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортни и детски площадки на открито в Община Кубрат” по пет обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортна площадка в с. Мъдрево, Община Кубрат”;
Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на спортна площадка в с. Точилари, Община Кубрат”;
Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в с. Звънарци, Община Кубрат”;
Обособена позиция № 4: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в кв. Дряново, гр. Кубрат”;
Обособена позиция № 5: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи) за изграждане на детска площадка в с. Севар, Община Кубрат”


Публикувано на 24.01.2019 г., 16:36 ч., Номер: 2019-003

Обявата е оттеглена!

 

 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение, за нуждите на Община Кубрат, улично осветление на територията на общината, детски градини и детска ясла „Мир“ на територията на Община Кубрат за срок от 24 месеца“

Публикувано на 25.01.2019 г., 11:06 ч., Номер: 2019-002

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обекти, собственост на Община Кубрат и второстепенни разпоредители с бюджет, находящи се на територията на община, съгласно списък по актуални единични цени, определени от КЕВР, за срок от 2 /две/ години. Прогнозно количество - 30 000 куб.м.“

Публикувано на 21.01.2019 г., 15:21 ч., Номер: 2019-001

Процедурата е възложена!

 

 

„Строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи по 2 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Строителен надзор при извършване на СМР на проект „Ремонт на сградата на читалище „Напредък“ с. Юпер“;
Обособена позиция № 2: Строителен надзор при извършване на СМР на проект „Изграждане на покрит пазар в гр. Кубрат““


Публикувано на 30.08.2018 г., 14:27 ч., Номер: 2018-018

Процедурата е възложена!

 

 

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на Община Кубрат по 12 обособени позиции::
Обособена позиция № 1: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа – снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Беловец;
Обособена позиция № 3: Зимно поддържане на улици на територията на гр. Кубрат – снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 4: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Медовене;
Обособена позиция № 5: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Сеслав;
Обособена позиция № 6: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Каменово и с. Равно;
Обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Савин и с. Севар;
Обособена позиция № 8: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Задруга, с. Точилари и с. Горичево;
Обособена позиция № 9: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Мъдрево и с. Тертер;
Обособена позиция № 10: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Бисерци и с. Божурово;
Обособена позиция № 11: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Звънарци;
Обособена позиция № 12: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Юпер“


Публикувано на 29.08.2018 г., 16:56 ч., Номер: 2018-017

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на горива: автомобилен бензин А95 Н и дизелово моторно гориво за зареждане на моторни превозни средства на Община Кубрат и звена на бюджетна издръжка към нея за срок от една година на територията на Община Кубрат чрез карти за безналично плащане“

Публикувано на 27.08.2018 г., 13:35 ч., Номер: 2018-016

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Кубрат, по обособени позиции: № 1 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“; № 2 „Мляко, млечни продукти, масла и мазнини“; № 3 „Захар и захарни изделия“; № 4 „Месо и месни продукти“; № 5 „Риба и рибни продукти“; № 6 „Яйца и яйчни продукти“; № 7 „Варива“; № 8 „Зеленчуци, плодове, картофи и кореноплодни“; № 9 „Подправки“; № 10 „Безалкохолни напитки“; № 11 „Консерви“; № 12 „Други““

Публикувано на 14.08.2018 г., 11:38 ч., Номер: 2018-015

Процедурата е възложена!

 

 

„Строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово /III–2102/ на територията на община Кубрат“

Публикувано на 26.07.2018 г., 13:58 ч., Номер: 2018-014

Процедурата е възложена!

 

 

„Строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово /III–2102/ на територията на община Кубрат“ по две обособени позиции“

Публикувано на 26.07.2018 г., 13:23 ч., Номер: 2018-013

Процедурата е възложена!

 

 

„Консултантски услуги свързани с управление на проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово /III–2102/ на територията на община Кубрат“

Публикувано на 03.07.2018 г., 17:16 ч., Номер: 2018-012

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Кубрат, по обособени позиции: № 1 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“; № 2 „Мляко, млечни продукти, масла и мазнини“; № 3 „Захар и захарни изделия“; № 4 „Месо и месни продукти“; № 5 „Риба и рибни продукти“; № 6 „Яйца и яйчни продукти“; № 7 „Варива“; № 8 „Зеленчуци, плодове, картофи и кореноплодни“; № 9 „Подправки“; № 10 „Безалкохолни напитки“; № 11 „Консерви“; № 12 „Други““

Публикувано на 02.07.2018 г., 14:28 ч., Номер: 2018-011

Процедурата е прекратена!

 

 

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обекти общинска собственост по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на на следните обекти:
1. Основен ремонт и подмяна на покрив на читалище в с. Бисерци
2. Ремонт на покрив на сградата на кметството в с. Сеслав
3. Ремонт на читалищната сграда в с.Тертер“
Обособена позиция № 2 „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на сградата на читалище „Напредък“, с. Юпер
Обособена позиция № 3 „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на покрит пазар в гр. Кубрат“


Публикувано на 16.05.2018 г., 17:21 ч., Номер: 2018-010

Процедурата е възложена!

 

 

„Предоставяне на консултантски услуги по проекти на Община Кубрат по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване с проект “Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат“;
Обособена позиция № 2 „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване с проект “Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийна ефективност“


Публикувано на 26.04.2018 г., 14:28 ч., Номер: 2018-009

Процедурата е възложена!

 

 

„Изготвяне на технически проект за “Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийна ефективност“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“

Публикувано на 24.04.2018 г., 13:33 ч., Номер: 2018-008

Процедурата е възложена!

 

 

„Строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и ремонт на СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“

Публикувано на 20.03.2018 г., 16:37 ч., Номер: 2018-007

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на горива, гориво-смазочни материали и консумативи за зареждане на моторни превозни средства на Община Кубрат и звена на бюджетна издръжка към нея за срок от една година чрез карти за безналично плащане“

Публикувано на 15.03.2018 г., 15:21 ч., Номер: 2018-006

Договорът е прекратен!

 

 

„Консултантски услуги свързани с управление на проект „Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“

Публикувано на 08.03.2018 г., 14:48 ч., Номер: 2018-005

Процедурата е възложена!

 

 

„Консултантски услуги свързани с управление на проект „Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“

Публикувано на 02.03.2018 г., 16:34 ч., Номер: 2018-004

Обявата е оттеглена!

 

 

„Строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и ремонт на СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“

Публикувано на 23.02.2018 г., 19:14 ч., Номер: 2018-003

Процедурата е възложена!

 

 

„Консултантски услуги свързани с управление на проект „Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“

Публикувано на 22.02.2018 г., 15:54 ч., Номер: 2018-002

Обявата е оттеглена!

 

 

„Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортни и детски площадки на територията на община Кубрат" по осем обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в гр. Кубрат“;
Обособена позиция № 2 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Беловец“;
Обособена позиция № 3 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Севар“;
Обособена позиция № 4 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Бисерци“;
Обособена позиция № 5 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Медовене“;
Обособена позиция № 6 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Равно“;
Обособена позиция № 7 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Задруга“;
Обособена позиция № 8 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Сеслав“


Публикувано на 08.02.2018 г., 13:57 ч., Номер: 2018-001

Процедурата е възложена!

 

 

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на покрив на сграда – Читалище с. Задруга“;
Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на покрив на сграда - Здравна служба с. Сеслав“;
Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на покрив на сграда – Детска градина „Слънчо” с. Бисерци“;
Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на покрив на сграда – Детска градина „Здравец” гр. Кубрат“


Публикувано на 24.11.2017 г., 17:18 ч., Номер: 2017-012

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение, за нуждите на Община Кубрат, улично осветление на територията на общината и детски градини, детска ясла „Мир“ на територията на Община Кубрат за срок от 12 месеца“

Публикувано на 24.11.2017 г., 14:31 ч., Номер: 2017-011

Процедурата е възложена!

 

 

„Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортни и детски площадки на територията на община Кубрат" по осем обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в гр. Кубрат“;
Обособена позиция № 2 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Беловец“;
Обособена позиция № 3 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Севар“;
Обособена позиция № 4 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Бисерци“;
Обособена позиция № 5 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Медовене“;
Обособена позиция № 6 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Равно“;
Обособена позиция № 7 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Задруга“;
Обособена позиция № 8 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Сеслав“


Публикувано на 13.11.2017 г., 16:18 ч., Номер: 2017-010

Процедурата е прекратена!

 

 

„Изработване на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за реконструкция на части от улична мрежа в населени места на територията на община Кубрат и осъществяване на авторски надзор“

Публикувано на 25.10.2017 г., 16:59 ч., Номер: 2017-009

Процедурата е възложена!

 

 

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на Община Кубрат по 13 обособени позиции::
Обособена позиция № 1: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа – снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Беловец;
Обособена позиция № 3: Зимно поддържане на улици на територията на гр. Кубрат – снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 4: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Медовене;
Обособена позиция № 5: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Сеслав;
Обособена позиция № 6: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Каменово и с. Равно;
Обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Савин и с. Севар;
Обособена позиция № 8: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Задруга, с. Точилари и с. Горичево;
Обособена позиция № 9: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Мъдрево и с. Тертер;
Обособена позиция № 10: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Бисерци;
Обособена позиция № 11: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Божурово;
Обособена позиция № 12: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Звънарци;
Обособена позиция № 13: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с.Юпер“


Публикувано на 13.10.2017 г., 15:13 ч., Номер: 2017-008

Процедурата е възложена!

 

 

„Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортни и детски площадки на територията на община Кубрат" по седем обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в гр. Кубрат";
Обособена позиция № 2 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Беловец";
Обособена позиция № 3 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Севар";
Обособена позиция № 4 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на спортна площадка в с. Бисерци";
Обособена позиция № 5 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Медовене";
Обособена позиция № 6 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Равно";
Обособена позиция № 7 „Инженеринг - строителство, изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на детска площадка в с. Задруга"


Публикувано на 06.10.2017 г., 14:39 ч., Номер: 2017-007

Процедурата е прекратена!

 

 

„Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на извършване на СМР на корекция на река Топчийска, село Каменово, община Кубрат“

Публикувано на 02.10.2017 г., 17:09 ч., Номер: 2017-006

Процедурата е възложена!

 

 

„Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност за административната сграда на община Кубрат“

Публикувано на 02.10.2017 г., 15:03 ч., Номер: 2017-005

Процедурата е възложена!

 

 

„Изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на обекти на територията на община Кубрат“ по две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на сграда, предназначена за архив на община Кубрат, в гр. Кубрат“;
Обособена позиция № 2 „Изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителство на междублоково пространство, в гр. Кубрат“


Публикувано на 02.10.2017 г., 14:57 ч., Номер: 2017-004

Процедурата е възложена!

 

 

„Възлагане на дейности по извършване на текущи ремонти на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:
1. Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат, ул. „Цар Иван Асен II“ № 4;
2. Текущ ремонт на сграда ДСП – с. Севар, сграда ДСП – с. Бисерци и сграда ДСП – гр. Кубрат; Довършителни ремонтни дейности в ДСХ с. Тертер; Текущ ремонт на общински жилища в гр. Кубрат; Ремонтни дейности в Градски стадион – гр. Кубрат;
3. Текущ ремонт на ритуална зала в с. Беловец; Текущ ремонт на автоспирка в с. Горичево; Текущ ремонт на Клуб на пенсионера в с. Горичево; Текущ ремонт на фасада на сграда - Кметство с. Горичево;
4. Текущ ремонт на Клуб на пенсионера в с. Равно; Текущ ремонт на сграда - Кметство с. Равно; Текущ ремонт на сграда в гробищен парк в с. Медовене; Текущ ремонт на сградата - Кметство с. Звънарци; Текущ ремонт на автоспирка в с. Звънарци;
5. Текущ ремонт на автоспирка в с. Савин; Текущ ремонт на ограда около езеро в с. Севар“


Публикувано на 29.08.2017 г., 16:32 ч., Номер: 2017-003

Процедурата е възложена!

 

 

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на Община Кубрат по 14 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 2170 и снегопочистване на улици на територията на с. Беловец;
Обособена позиция № 2: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 2170 и снегопочистване на улици на територията на с. Сеслав;
Обособена позиция № 3: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 3061 и снегопочистване на улици на територията на гр. Кубрат /1/;
Обособена позиция № 4: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на гр. Кубрат/2/ и с. Медовене;
Обособена позиция № 5: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 1063 и RAZ 3067 и снегопочистване на улици на територията на с. Каменово и с. Равно;
Обособена позиция № 6: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 2064 и снегопочистване на улици на територията на с. Задруга, с. Точилари и с. Горичево;
Обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Савин и с. Севар;
Обособена позиция № 8: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 1060 и RAZ 1062;
Обособена позиция № 9: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Мъдрево и с. Тертер;
Обособена позиция № 10: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Бисерци;
Обособена позиция № 11: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Божурово;
Обособена позиция № 12: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 1065 и снегопочистване на улици на територията на с. Звънарци;
Обособена позиция № 13: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Юпер.
Обособена позиция № 14: Лугиране, опесъчаване и снегопочистване с роторен снегорин на територията на Община Кубрат.“


Публикувано на 11.01.2017 г., 17:14 ч., Номер: 2017-002

Процедурата е прекратена!

 

 

„Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на Община Кубрат, улично осветление на територията на общината и детски градини, детска ясла „Мир“ на територията на Община Кубрат за срок от 12 месеца“

Публикувано на 05.01.2017 г., 15:05 ч., Номер: 2017-001

Процедурата е възложена!

 

 

„Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на Община Кубрат за срок от 36 месеца“

Публикувано на 14.11.2016 г., 17:09 ч., Номер: 2016-006

Процедурата е възложена!

 

 

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на Община Кубрат през зимния сезон 2016/2017 г. по 13 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 2170 и снегопочистване на улици на територията на с. Беловец;
Обособена позиция № 2: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 2170 и снегопочистване на улици на територията на с. Сеслав;
Обособена позиция № 3: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 3061 и снегопочистване на улици на територията на гр. Кубрат /1/;
Обособена позиция № 4: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на гр. Кубрат/2/ и с. Медовене;
Обособена позиция № 5: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 1063 и RAZ 3067 и снегопочистване на улици на територията на с. Каменово и с. Равно;
Обособена позиция № 6: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 2064 и снегопочистване на улици на територията на с. Задруга, с. Точилари и с. Горичево;
Обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Савин и с. Севар;
Обособена позиция № 8: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 1060 и RAZ 1062;
Обособена позиция № 9: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Мъдрево и с. Тертер;
Обособена позиция № 10: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Бисерци;
Обособена позиция № 11: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Божурово;
Обособена позиция № 12: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 1065 и снегопочистване на улици на територията на с. Звънарци;
Обособена позиция № 13: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Юпер.“


Публикувано на 25.10.2016 г., 11:41 ч., Номер: 2016-005

Процедурата е прекратена!

 

 

„Възстановяване на замърсени общински терени на територита на населените места в Община Кубрат“

Публикувано на 27.07.2016 г., 16:07 ч., Номер: 2016-004

Процедурата е възложена!

 

 

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение и последващо управление и отчитане по проект за „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на населени места на Община Кубрат, Област Разград” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. “

Публикувано на 20.07.2016 г., 16:38 ч., Номер: 2016-003

Договорът е прекратен!

 

 

„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ за „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на населени места на Община Кубрат“

Публикувано на 20.07.2016 г., 18:44 ч., Номер: 2016-002

Договорът е прекратен!

 

 

„Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

Публикувано на 08.06.2016 г., 16:39 ч., Номер: 2016-001

Процедурата е възложена!