Начало » Профил на купувача » Проведени процедури » Архив на обществени поръчки 2016

 

Профил на купувача - Архив на обществени поръчки 2016

Община Кубрат обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Кубрат по обособени позиции: Обособена позиция №1: бл. „Райна Княгиня“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 2; Обособена позиция №2: бл. „Хан Кубрат“, гр. Кубрат, ул. „Люлин планина“ № 1 и „Юрий Гагарин“ № 9 и № 7; Обособена позиция №3: бл. „Захари Стоянов“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 6; Обособена позиция №4: бл. „Ангел Кънчев“, гр.Кубрат, ул. „Стефан Караджа“ № 3“

 

Публикувано на 04.04.2016 г., 17:51 ч.
Номер на ОП в Агенция за обществените поръчки: 00803-2016-0002
Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление за обществена поръчка Версия за Acrobat Reader
Документация за участие Версия за Acrobat Reader
Приложения Версия за Microsoft Word
Методика Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Доклади за ТО и ЕО Версия за WinZip
Връзка към процедурата в сайта на АОП
Решение за промяна - публикуван на 15.04.2016 г., 08:44 ч. Версия за Acrobat Reader
Променена документация за участие - публикуван на 15.04.2016 г., 08:44 ч. Версия за Acrobat Reader
Променена техническа спецификация - публикуван на 15.04.2016 г., 08:44 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 - публикуван на 05.05.2016 г., 15:21 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 2 - публикуван на 15.06.2016 г., 14:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 3 - публикуван на 15.06.2016 г., 14:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 4 - публикуван на 15.06.2016 г., 14:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 5 - публикуван на 15.06.2016 г., 14:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 6 - публикуван на 15.06.2016 г., 14:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 5 / 14.06.2016 г. - публикувано на 15.06.2016 г., 14:41 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 86 / 24.06.2016 г. - публикуван на 28.06.2016 г., 11:39 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 90 / 04.07.2016 г. - публикуван на 11.07.2016 г., 10:47 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 95 / 11.07.2016 г. - публикуван на 11.07.2016 г., 13:05 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 35 / 28.04.2017 г. - публикуван на 19.05.2017 г., 17:09 ч. Версия за Adobe Reader
Анекс № 1 / 10.11.2017 г. към Договор № 35 / 28.04.2017 г. - публикуван на 07.12.2017 г., 13:12 ч. Версия за Adobe Reader
Информация за сключен договор - публикуван на 19.05.2017 г., 17:14 ч. Версия за Adobe Reader
Потвърждение за вписване на електронно подписан документ в Регистъра на обществените поръчки - публикуван на 19.05.2017 г., 17:19 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 86 / 24.06.2016 г. - публикуван на 26.10.2017 г., 14:48 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 90 / 04.07.2016 г. - публикуван на 26.10.2017 г., 14:48 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 95 / 11.07.2016 г. - публикуван на 26.10.2017 г., 14:48 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 35 / 28.04.2017 г. - публикуван на 26.04.2018 г., 16:49 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
 
Въпроси и отговори
1. Отговор на запитвания с вх. № УД-02-20-664 / 26.04.2016 г. по документация за ОП с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Кубрат по обособени позиции: Обособена позиция №1: бл. „Райна Княгиня“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 2; Обособена позиция №2: бл. „Хан Кубрат“, гр. Кубрат, ул. „Люлин планина“ № 1 и „Юрий Гагарин“ № 9 и № 7; Обособена позиция №3: бл. „Захари Стоянов“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 6; Обособена позиция №4: бл. „Ангел Кънчев“, гр.Кубрат, ул. „Стефан Караджа“ № 3“ с уникален код в РОП 00803-2016-0002.
Публикувано на 26.04.2016 г., 09:57 ч.
Версия за Acrobat Reader
 
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП (в сила до 14.04.2016 г.), Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти, във връзка с провеждане на горепосочената поръчка, ще се състои на 19.05.2016 г. (четвъртък) от 12:00 ч., в Заседателна зала, в сградата на Община Кубрат. При отварянето на плика с предлагана цена имат право да присъстват всички участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. За Ваша информация представяме участниците, допуснати до разглеждане на ценовите предложения и резултатите от оценката по останалите показатели:
- За Обособена позиция №1: бл. „Райна Княгиня“, гр. Кубрат, ул. Иван Вазов № 2 - Участник №3 «ДУНАВ» АД – 40 точки;
- За Обособена позиция №2: бл. „Хан Кубрат“, ул. Люлин планина № 1 и Юрий Гагарин № 9 и № 7 - Участник №6 «ХИДРОИЗОМАТ» АД - 40 точки;
- За Обособена позиция №3: бл. „Захари Стоянов“, гр. Кубрат, ул. Иван Вазов № 6 - Участник №1 «МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП» ЕООД – 27,45 точки; Участник №4 «АРТ СТРОЙ М» ЕООД – 47,68 точки; Участник №7 ДЗЗД «ИЗОСТРОЙ 1» - 25 точки
- За Обособена позиция №4: бл.“Ангел Кънчев“, гр.Кубрат, ул. Стефан Караджа № 3 - Участник №5 ДЗЗД «СОРТИ 22» - 60 точки
Копие от протокола на комисията, във връзка с провеждането на процедурата съгласно чл.73, ал.4 от ЗОП, участниците имат право да получат след изпращане на решението на Възложителя за избор на изпълнител, класиране на участниците, отстранените участници и мотивите за това.
Публикувано на 16.05.2016 г., 16:51 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Комисията уведомява всички заинтересовани лица, че на 19.05.2016 г. няма да се състои отваряне на ценови предложения по процедурата по технически причини. За насрочената нова дата всички ще бъдат уведомени съгласно правилата на ЗОП.
Публикувано на 19.05.2016 г., 11:19 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП (в сила до 14.04.2016 г.), Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти, във връзка с провеждане на горепосочената поръчка, ще се състои на 03.06.2016 г. (петък) от 13:00 ч., в Заседателна зала, в сградата на Община Кубрат. При отварянето на плика с предлагана цена имат право да присъстват всички участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. За Ваша информация представяме участниците, допуснати до разглеждане на ценовите предложения и резултатите от оценката по останалите показатели - техническо предложение:
- За Обособена позиция №1: бл. „Райна Княгиня“, гр. Кубрат, ул. Иван Вазов № 2 - Участник №3 «ДУНАВ» АД – 40 точки;
- За Обособена позиция №2: бл. „Хан Кубрат“, ул. Люлин планина № 1 и Юрий Гагарин № 9 и № 7 - Участник №6 «ХИДРОИЗОМАТ» АД - 40 точки;
- За Обособена позиция №3: бл. „Захари Стоянов“, гр. Кубрат, ул. Иван Вазов № 6 - Участник №1 «МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП» ЕООД – 27,45 точки; Участник №4 «АРТ СТРОЙ М» ЕООД – 47,68 точки; Участник №7 ДЗЗД «ИЗОСТРОЙ 1» - 25 точки
- За Обособена позиция №4: бл.“Ангел Кънчев“, гр.Кубрат, ул. Стефан Караджа № 3 - Участник №5 ДЗЗД «СОРТИ 22» - 60 точки
Копие от протокола на комисията, във връзка с провеждането на процедурата съгласно чл.73, ал.4 от ЗОП, участниците имат право да получат след изпращане на решението на Възложителя за избор на изпълнител, класиране на участниците, отстранените участници и мотивите за това.
Публикувано на 31.05.2016 г., 16:28 ч.

 

 

Община Кубрат обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Кубрат“

 

Публикувано на 01.04.2016 г., 14:24 ч.
Номер на ОП в Агенция за обществените поръчки: 00803-2016-0001
Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление за обществена поръчка Версия за Acrobat Reader
Документация за участие Версия за WinZip
Приложения Версия за WinZip
Връзка към процедурата в сайта на АОП
Решение за промяна - публикуван на 05.04.2016 г., 09:04 ч. Версия за Acrobat Reader
Променена документация за участие - публикуван на 05.04.2016 г., 09:04 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 - публикуван на 26.05.2016 г., 16:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 2 - публикуван на 26.05.2016 г., 16:11 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 3 - публикуван на 20.06.2016 г., 14:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 4 - публикуван на 20.06.2016 г., 14:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 6 / 20.06.2016 г. - публикувано на 20.06.2016 г., 14:19 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 107 / 26.07.2016 г. - публикуван на 27.07.2016 г., 11:51 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 107 / 26.07.2016 г. - публикувано на 03.08.2020 г., 13:07 ч. Версия за Adobe Reader
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
До всички участници в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство с предмет: „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Кубрат“

Уважаеми участници,

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че на 13.06.2016 г. от 11:30 ч. в сградата на Общинска администрация, гр. Кубрат на ул. „Княз Борис I” № 1, ет. 2, Заседателна зала ще се състои отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в горецитираната процедура.
Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Резултатите от оценката по технически показатели е както следва:
Участник с пореден № ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Получен брой точки по показател ТП
Получен брой точки по показател (ТПА) - А. МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВОТО Получен брой точки по показател (ТПБ) - Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
1. „ПЪТПЕРФЕКТ-Т“ ЕАД“ АД 30 т. 20 т. 50 т.
2. „Пътно строителство“ АД 30 т. 20 т. 50 т.
Публикувано на 07.06.2016 г., 17:14 ч.
Процедурата е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Кубрат на четири обекта“

 

Документация Версия за Acrobat Reader
Образци Версия за Microsoft Word
Уникален номер в регистъра на АОП: 9052900
Публикувано на 14.04.2016 г., 14:03 ч.
Протокол - публикуван на 28.04.2016 г., 14:07 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 68 / 19.05.2016 г. - публикуван на 26.05.2016 г., 11:07 ч. Версия за Adobe Reader
Анекс № 1 / 10.11.2017 г. към Договор № 68 / 19.05.2016 г. - публикуван на 07.12.2017 г., 12:58 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Строително - монтажни работи на проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

 

Документация Версия за WinZip
Приложения Версия за WinZip
Уникален номер в регистъра на АОП: 9051881
Публикувано на 30.03.2016 г., 14:31 ч.
Протокол - публикуван на 20.04.2016 г., 18:06 ч. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 416 / 09.05.2016 г. за прекратяване на процедурата
 
Въпроси и отговори
1. Отговор на запитване, постъпило по електронна поща, по документация за ОП с предмет: „Строително - монтажни работи на проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“ с уникален код в РОП 9051881.
Публикувано на 06.04.2016 г., 17:51 ч.
Версия за Acrobat Reader
 
Процедурата е прекратена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи, в четири обособени позиции“

 

Документация Версия за WinZip
Приложения Версия за WinZip
Уникален номер в регистъра на АОП: 9051882
Публикувано на 30.03.2016 г., 14:31 ч.
Протокол - публикуван на 20.04.2016 г., 18:01 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 53 / 25.04.2016 г. - публикуван на 25.04.2016 г., 16:47 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 54 / 25.04.2016 г. - публикуван на 25.04.2016 г., 16:47 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 55 / 25.04.2016 г. - публикуван на 25.04.2016 г., 16:47 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 56 / 25.04.2016 г. - публикуван на 25.04.2016 г., 16:47 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Кубрат на четири обекта“

 

Документация Версия за Acrobat Reader
Образци Версия за Microsoft Word
Уникален номер в регистъра на АОП: 9052061
Публикувано на 04.04.2016 г., 17:21 ч.
Заповед № 350 / 14.04.2016 г. за прекратяване на процедурата
Публикувано на 14.04.2016 г., 13:53 ч.
Процедурата е прекратена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Благоустрояване, озеленяване и поддържане на озеленените площи на територията на община Кубрат“

 

Документация Версия за WinZip
Приложения Версия за WinZip
Уникален номер в регистъра на АОП: 9051091
Публикувано на 09.03.2016 г., 14:14 ч.
Протокол - публикуван на 22.03.2016 г., 15:31 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 39 / 25.03.2016 г. - публикуван на 25.03.2016 г., 14:39 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството в четири обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Рехабилитация на път RSE2170 /III – 2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливополе – Кубрат) – Сеслав - /II – 23/ и път RAZ3061 / II – 23, Беловец – Кубрат/ - Горичево – Божурово/ III - 2102/ на територията на община Кубрат“, включваща: Дейност № 1: Проучвания, замерване и проектиране до фаза технически проект. Дейност 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството; Обособена позиция № 2 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводна мрежа в с. Бисерци и с. Тертер, община Кубрат“ Дейност № 1: Проучвания, замерване и проектиране до фаза технически проект. Дейност 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството; Обособена позиция № 3 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Рехабилитация на улици в населени места на община Кубрат“ Дейност № 1: Проучвания, замерване и проектиране до фаза технически проект. Дейност 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството; Обособена позиция № 4 – „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: „Строително-монтажни работи за рехабилитация на улици в населени места на община Кубрат“ Дейност № 1: Проучвания, замерване и проектиране до фаза технически проект. Дейност 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството“

 

Документация Версия за WinZip
Приложения Версия за WinZip
Уникален номер в регистъра на АОП: 9050839
Публикувано на 26.02.2016 г., 16:32 ч.
Протокол - публикуван на 14.03.2016 г., 14:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 34 / 24.03.2016 г. - публикуван на 24.03.2016 г., 16:17 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 35 / 24.03.2016 г. - публикуван на 24.03.2016 г., 16:17 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 36 / 24.03.2016 г. - публикуван на 24.03.2016 г., 16:17 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 37 / 24.03.2016 г. - публикуван на 24.03.2016 г., 16:17 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!