Начало » Профил на купувача » Проведени процедури » Архив на обществени поръчки 2015

 

Профил на купувача - Архив на обществени поръчки 2015

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Доставка на оборудване и обзавеждане за Многофункционална спортна зала – гр. Кубрат по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка и монтаж на Мултифункционално електронно табло - хандбал, волейбол, баскетбол; Обособена позиция № 2 - Доставка на спортно оборудване; Обособена позиция № 3 - Доставка на обзавеждане медицински кабинет и масажни кушетки; Обособена позиция № 4 - Доставка на офис обзавеждане“

 

Документация Версия за Acrobat Reader
Уникален номер в регистъра на АОП: 9048657
Публикувано на 07.12.2015 г., 16:19 ч.
Протокол - публикуван на 23.12.2015 г., 14:12 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 213 / 28.12.2015 г. - публикуван на 05.01.2016 г., 15:11 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 2 / 05.01.2016 г. - публикуван на 08.01.2016 г., 08:53 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 3 / 05.01.2016 г. - публикуван на 08.01.2016 г., 08:53 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 8 / 20.01.2016 г. - публикуван на 25.01.2016 г., 09:47 ч. Версия за Adobe Reader
 
Въпроси и отговори
1. Отговор на запитване с вх.№ УД-02-20-1545 / 14.12.2015 г. по документация за ОП с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за Многофункционална спортна зала – гр. Кубрат по 4 обособени позиции“ с уникален код в РОП 9048657.
Публикувано на 14.12.2015 г., 16:12 ч.
Версия за Acrobat Reader
Процедурата е възложена!
Извършени плащания по Договори №№ 213 / 28.12.2015 г., 2 / 05.01.2016 г., 3 / 05.01.2016 г. и 8 / 20.01.2016 г. - публикуван на 16.03.2016 г., 11:43 ч. Версия за Adobe Reader

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Изготвяне на работен проект: „Реконструкция на водопровод от ПС Беловец до НВ Беловец и от НВ до входна кранова шахта с. Беловец““

 

Документация Версия за Acrobat Reader
Образци Версия за Microsoft Word
Уникален номер в регистъра на АОП: 9048809
Публикувано на 09.12.2015 г., 21:24 ч.
Протокол - публикуван на 22.12.2015 г., 13:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 1 / 05.01.2016 г. - публикуван на 05.01.2016 г., 15:04 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
Доп. споразумение № 1 / 15.01.2016 г. към Договор № 1 / 05.01.2016 г. - публикуван на 25.01.2016 г., 09:43 ч. Версия за Adobe Reader
Извършени плащания по Договор № 1 / 05.01.2016 г. - публикуван на 16.03.2016 г., 09:27 ч. Версия за Adobe Reader

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа по населени места на територията на Община Кубрат през зимния сезон 2015 / 2016 г. по 12 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Зимно поддържане на общинската пътна мрежа; Обособена позиция № 2 - Зимно поддържане на улици на територията на гр. Кубрат; Обособена позиция № 3 - Зимно поддържане на улици на територията на с. Беловец; Обособена позиция № 4 - Зимно поддържане на улици на територията на с. Божурово; Обособена позиция № 5 - Зимно поддържане на улици на територията на с. Задруга, с. Точилари и с. Горичево; Обособена позиция № 6 - Зимно поддържане на улици на територията на с. Звънарци; Обособена позиция № 7 - Зимно поддържане на улици на територията на с. Мъдрево, с. Тертер и с. Бисерци; Обособена позиция № 8 - Зимно поддържане на улици на територията на с. Медовене; Обособена позиция № 9 - Зимно поддържане на улици на територията на с. Каменово и с. Равно; Обособена позиция № 10 - Зимно поддържане на улици на територията на с. Савин и с. Севар; Обособена позиция № 11 - Зимно поддържане на улици на територията на с. Сеслав; Обособена позиция № 12 - Зимно поддържане на улици на територията на с. Юпер“

 

Документация Версия за Acrobat Reader
Уникален номер в регистъра на АОП: 9047866
Публикувано на 19.11.2015 г., 15:26 ч.
Протокол - публикуван на 02.12.2015 г., 15:04 ч. Версия за Acrobat Reader
Покана за преговори - публикуван на 07.12.2015 г., 17:07 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол от преговори - публикуван на 08.12.2015 г., 16:56 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 198 / 18.12.2015 г. - публикуван на 18.12.2015 г., 16:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 199 / 18.12.2015 г. - публикуван на 18.12.2015 г., 16:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 200 / 18.12.2015 г. - публикуван на 18.12.2015 г., 16:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 201 / 18.12.2015 г. - публикуван на 18.12.2015 г., 16:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 202 / 18.12.2015 г. - публикуван на 18.12.2015 г., 16:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 203 / 18.12.2015 г. - публикуван на 18.12.2015 г., 16:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 204 / 18.12.2015 г. - публикуван на 18.12.2015 г., 16:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 205 / 18.12.2015 г. - публикуван на 18.12.2015 г., 16:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 206 / 18.12.2015 г. - публикуван на 18.12.2015 г., 16:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 207 / 18.12.2015 г. - публикуван на 18.12.2015 г., 16:31 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 208 / 18.12.2015 г. - публикуван на 18.12.2015 г., 16:31 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
Извършени плащания по Договори №№ 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 и 208 / 18.12.2015 г. - публикуван на 22.04.2016 г., 16:11 ч. Версия за Adobe Reader

 

 

Община Кубрат обяви процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без обявление по ЗОП с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци от територията на Община Кубрат до Регионално депо за неопасни отпадъци в гр. Разград“

 

Публикувано на 21.08.2015 г., 16:15 ч.
Номер на ОП в Агенция за обществените поръчки: 00803-2015-0007
Решение Версия за Acrobat Reader
Връзка към процедурата в сайта на АОП
Договор № 150 / 27.08.2015 г. - публикуван на 25.09.2015 г., 15:26 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
Извършени плащания по Договор № 150 / 27.08.2015 г. - публ. на 05.04.2016 г., 14:22 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публ. на 26.09.2018 г., 16:34 ч. Версия за Adobe Reader
Договорът е прекратен!

 

 

Община Кубрат обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа и общинска улична мрежа на територията на Община Кубрат по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонтни работи на общинска пътна мрежа“; Обособена позиция № 2 „Ремонтни работи на общинска улична мрежа“

 

Публикувано на 23.06.2015 г., 11:24 ч.
Номер на ОП в Агенция за обществените поръчки: 00803-2015-0006
Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление за обществена поръчка Версия за Acrobat Reader
Документация за участие Версия за Acrobat Reader
Връзка към процедурата в сайта на АОП
Протокол № 1 - публ. на 05.08.2015 г., 16:15 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 2 - публ. на 17.08.2015 г., 14:24 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 3 - публ. на 17.08.2015 г., 14:24 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 4 - публ. на 17.08.2015 г., 14:24 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 917 / 14.08.2015 г. - публ. на 17.08.2015 г., 14:27 ч. Версия за Acrobat Reader
 
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
На основание чл. 69a, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти е 12.08.2015 г. от 09:00 ч. в Заседателната зала на Община Кубрат, етаж II, адрес: Община Кубрат, гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1. При отваряне на Плик №3 "Предлаганa цена", имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Публикувано на 07.08.2015 г., 11:49 ч.
Процедурата е възложена!
Договор № 152 / 02.09.2015 г. - публикуван на 03.09.2015 г., 10:51 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 153 / 02.09.2015 г. - публикуван на 03.09.2015 г., 10:51 ч. Версия за Adobe Reader
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП - публикуван на 03.09.2015 г., 14:53 ч. Версия за Adobe Reader
Информация за изпълнение на Договор № 152 / 02.09.2015 г. - публикуван на 30.11.2015 г., 14:41 ч. Версия за Adobe Reader
Информация за изпълнение на Договор № 153 / 02.09.2015 г. - публикуван на 30.11.2015 г., 14:41 ч. Версия за Adobe Reader

 

 

Община Кубрат обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Кубрат, по обособени позиции: № 1 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“; № 2 „Мляко, млечни продукти, масла и мазнини“; № 3 „Захар и захарни изделия“; № 4 „Месо и месни продукти“; № 5 „Риба и рибни продукти“; № 6 „Яйца и яйчни продукти“; № 7 „Варива“; № 8 „Зеленчуци, плодове, картофи и кореноплодни“; № 9 „Подправки“; № 10 „Безалкохолни напитки“; № 11 „Консерви“; № 12 „Други““

 

Публикувано на 20.04.2015 г., 11:49 ч.
Номер на ОП в Агенция за обществените поръчки: 00803-2015-0005
Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление за обществена поръчка Версия за Acrobat Reader
Документация за участие Версия за Acrobat Reader
Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 Версия за Microsoft Excel
Количествена сметка Версия за Microsoft Word
Връзка към процедурата в сайта на АОП
Решение за промяна - публикуван на 29.04.2015 г., 09:38 ч. Версия за Acrobat Reader
Променена документация за участие - публикуван на 29.04.2015 г., 09:38 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 - публ. на 16.06.2015 г., 10:23 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 2 - публ. на 18.06.2015 г., 10:01 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 3 - публ. на 18.06.2015 г., 13:18 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 4 - публ. на 25.06.2015 г., 16:37 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 5 - публ. на 29.06.2015 г., 14:53 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 6 - публ. на 29.06.2015 г., 14:53 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 7 - публ. на 02.07.2015 г., 13:12 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 681 / 01.07.2015 г. - публикуван на 02.07.2015 г., 13:12 ч. Версия за Adobe Reader
 
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
На основание чл. 69a, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти е 25.06.2015 г. от 09:00 ч. в Заседателната зала на Община Кубрат, етаж II, адрес: Община Кубрат, гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1. При отваряне на Плик №3 "Предлаганa цена", имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Публикувано на 18.06.2015 г., 13:33 ч.
 
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП - публикуван на 23.07.2015 г., 10:52 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 117 / 06.08.2015 г. - публикуван на 07.08.2015 г., 11:58 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 118 / 06.08.2015 г. - публикуван на 07.08.2015 г., 11:58 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 119 / 06.08.2015 г. - публикуван на 07.08.2015 г., 11:58 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 120 / 06.08.2015 г. - публикуван на 07.08.2015 г., 11:58 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 121 / 06.08.2015 г. - публикуван на 07.08.2015 г., 11:58 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 122 / 06.08.2015 г. - публикуван на 07.08.2015 г., 11:58 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 123 / 06.08.2015 г. - публикуван на 07.08.2015 г., 11:58 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 124 / 06.08.2015 г. - публикуван на 07.08.2015 г., 11:58 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 125 / 06.08.2015 г. - публикуван на 07.08.2015 г., 11:58 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 126 / 06.08.2015 г. - публикуван на 07.08.2015 г., 11:58 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 127 / 06.08.2015 г. - публикуван на 07.08.2015 г., 11:58 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 128 / 06.08.2015 г. - публикуван на 07.08.2015 г., 11:58 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 117 / 06.08.2015 г. - публикуван на 20.09.2018 г., 14:58 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 118 / 06.08.2015 г. - публикуван на 20.09.2018 г., 14:58 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 119 / 06.08.2015 г. - публикуван на 20.09.2018 г., 14:58 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 120 / 06.08.2015 г. - публикуван на 20.09.2018 г., 14:58 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 121 / 06.08.2015 г. - публикуван на 20.09.2018 г., 14:58 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 122 / 06.08.2015 г. - публикуван на 20.09.2018 г., 14:58 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 123 / 06.08.2015 г. - публикуван на 20.09.2018 г., 14:58 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 124 / 06.08.2015 г. - публикуван на 20.09.2018 г., 14:58 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 125 / 06.08.2015 г. - публикуван на 20.09.2018 г., 14:58 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 126 / 06.08.2015 г. - публикуван на 20.09.2018 г., 14:58 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 127 / 06.08.2015 г. - публикуван на 20.09.2018 г., 14:58 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 128 / 06.08.2015 г. - публикуван на 20.09.2018 г., 14:58 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП - публикуван на 24.08.2015 г., 15:46 ч. Версия за Adobe Reader
Извършени плащания по Договори №№ 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 и 128 / 06.08.2015 г. - публикуван на 21.06.2016 г., 08:52 ч. Версия за Adobe Reader

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение многофамилни жилищни сгради на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 бл. „Райна Княгиня“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 2 с 3095,80 м2 РЗП; Обособена позиция № 2 бл. „Хан Кубрат“, ул. „Люлин планина“ № 1 с 2010,53 м2 РЗП; Обособена позиция № 3 бл. „Захари Стоянов“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 6 с 2913,05 м2 РЗП; Обособена позиция № 4 бл. „Баба Тонка“, гр. Кубрат, ул. „Стефан Караджа“ № 3 с 2913,37 м2 РЗП““.

 

Документация Версия за WinZip
Образци Версия за Microsoft Word
Уникален номер в регистъра на АОП: 9042661
Публикувано на 10.06.2015 г., 11:45 ч.
Протокол - публикуван на 29.06.2015 г., 16:36 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 99 / 13.07.2015 г. - публикуван на 13.07.2015 г., 14:17 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 100 / 13.07.2015 г. - публикуван на 13.07.2015 г., 14:17 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 101 / 13.07.2015 г. - публикуван на 13.07.2015 г., 14:17 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 102 / 13.07.2015 г. - публикуван на 13.07.2015 г., 14:17 ч. Версия за Adobe Reader
 
Въпроси и отговори
1. Отговор на запитване с вх.№ УД-02-20-747 / 10.06.2015 г. по документация за Публична покана изх.№ УД-02-17-538 / 10.06.2015 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение многофамилни жилищни сгради на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 бл. „Райна Княгиня“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 2 с 3095,80 м2 РЗП; Обособена позиция № 2 бл. „Хан Кубрат“, ул. „Люлин планина“ № 1 с 2010,53 м2 РЗП; Обособена позиция № 3 бл. „Захари Стоянов“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 6 с 2913,05 м2 РЗП; Обособена позиция № 4 бл. „Баба Тонка“, гр. Кубрат, ул. „Стефан Караджа“ № 3 с 2913,37 м2 РЗП““ с уникален код в РОП 9042661.
Публикувано на 10.06.2015 г., 16:46 ч.
Версия за Acrobat Reader
Процедурата е възложена!
Доп. споразумение № 1 / 07.08.2015 г. към Договор № 99 / 13.07.2015 г. - публикуван на 24.08.2015 г., 16:21 ч. Версия за Adobe Reader
Доп. споразумение № 1 / 07.08.2015 г. към Договор № 100 / 13.07.2015 г. - публикуван на 24.08.2015 г., 16:21 ч. Версия за Adobe Reader
Доп. споразумение № 1 / 07.08.2015 г. към Договор № 101 / 13.07.2015 г. - публикуван на 24.08.2015 г., 16:21 ч. Версия за Adobe Reader
Доп. споразумение № 1 / 07.08.2015 г. към Договор № 102 / 13.07.2015 г. - публикуван на 24.08.2015 г., 16:21 ч. Версия за Adobe Reader
Доп. споразумение № 2 / 11.09.2015 г. към Договор № 99 / 13.07.2015 г. - публикуван на 15.09.2015 г., 11:24 ч. Версия за Adobe Reader
Доп. споразумение № 2 / 11.09.2015 г. към Договор № 100 / 13.07.2015 г. - публикуван на 15.09.2015 г., 11:24 ч. Версия за Adobe Reader
Доп. споразумение № 2 / 11.09.2015 г. към Договор № 101 / 13.07.2015 г. - публикуван на 15.09.2015 г., 11:24 ч. Версия за Adobe Reader
Доп. споразумение № 2 / 11.09.2015 г. към Договор № 102 / 13.07.2015 г. - публикуван на 15.09.2015 г., 11:24 ч. Версия за Adobe Reader
Извършени плащания по Договор № 99 / 13.07.2015 г. - публикуван на 24.11.2015 г., 13:49 ч. Версия за Adobe Reader
Извършени плащания по Договор № 100 / 13.07.2015 г. - публикуван на 24.11.2015 г., 13:49 ч. Версия за Adobe Reader
Извършени плащания по Договор № 101 / 13.07.2015 г. - публикуван на 24.11.2015 г., 13:49 ч. Версия за Adobe Reader
Извършени плащания по Договор № 102 / 13.07.2015 г. - публикуван на 24.11.2015 г., 13:49 ч. Версия за Adobe Reader

 

 

Община Кубрат обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Кубрат по девет обособени позиции“

 

Публикувано на 15.04.2015 г., 11:46 ч.
Номер на ОП в Агенция за обществените поръчки: 00803-2015-0004
Документация за участие Версия за Acrobat Reader
Маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдена републиканска транспортна схема Версия за Acrobat Reader
Маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдена областна транспортна схема Версия за Acrobat Reader
Маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдена общинска транспортна схема Версия за Acrobat Reader
Връзка към процедурата в сайта на АОП
Протокол № 1 - публ. на 20.05.2015 г., 13:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 2 - публ. на 21.05.2015 г., 13:47 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 3 - публ. на 27.05.2015 г., 10:54 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 555 / 27.05.2015 г. - публикуван на 27.05.2015 г., 10:54 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 84 / 23.06.2015 г. - публикуван на 23.06.2015 г., 14:34 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 85 / 23.06.2015 г. - публикуван на 23.06.2015 г., 14:34 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 86 / 23.06.2015 г. - публикуван на 23.06.2015 г., 14:34 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 87 / 23.06.2015 г. - публикуван на 23.06.2015 г., 14:34 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 88 / 23.06.2015 г. - публикуван на 23.06.2015 г., 14:34 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 89 / 23.06.2015 г. - публикуван на 23.06.2015 г., 14:34 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 90 / 23.06.2015 г. - публикуван на 23.06.2015 г., 14:34 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 91 / 23.06.2015 г. - публикуван на 23.06.2015 г., 14:34 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 92 / 23.06.2015 г. - публикуван на 23.06.2015 г., 14:34 ч. Версия за Adobe Reader
 
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
На основание чл. 69a, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти е 26.05.2015 г. от 09:30 ч. в Заседателната зала на Община Кубрат, етаж II, адрес: Община Кубрат, гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1. При отваряне на Плик №3 "Предлаганa цена", имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Публикувано на 21.05.2015 г., 13:51 ч.
Процедурата е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Изготвяне на обследвания по реда на чл. 176в от ЗУТ с установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 бл. „Райна Княгиня“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 2 с 3095,80 м2 РЗП; Обособена позиция № 2 бл. „Хан Кубрат“, ул. „Люлин планина“ № 1 с 2010,53 м2 РЗП; Обособена позиция № 3 бл. „Захари Стоянов“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 6 с 2913,05 м2 РЗП; Обособена позиция № 4 бл. „Баба Тонка“, гр. Кубрат, ул. „Стефан Караджа“ № 3 с 2913,37 м2 РЗП““.

 

Публикувано на 22.05.2015 г., 11:51 ч.
Номер на ПП в Агенция за обществените поръчки: 9042044
Документация Версия за WinZip
Образци Версия за Microsoft Word
Връзка към публичната покана в сайта на АОП
Протокол - публикуван на 08.06.2015 г., 14:21 ч. Версия за Acrobat Reader
Договор № 77 / 15.06.2015 г. - публикуван на 15.06.2015 г., 16:13 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 78 / 15.06.2015 г. - публикуван на 15.06.2015 г., 16:13 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 79 / 15.06.2015 г. - публикуван на 15.06.2015 г., 16:13 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 80 / 15.06.2015 г. - публикуван на 15.06.2015 г., 16:13 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
Доп. споразумение № 1 / 07.08.2015 г. към Договор № 77 / 15.06.2015 г. - публикуван на 24.08.2015 г., 16:14 ч. Версия за Adobe Reader
Доп. споразумение № 1 / 07.08.2015 г. към Договор № 78 / 15.06.2015 г. - публикуван на 24.08.2015 г., 16:14 ч. Версия за Adobe Reader
Доп. споразумение № 1 / 07.08.2015 г. към Договор № 79 / 15.06.2015 г. - публикуван на 24.08.2015 г., 16:14 ч. Версия за Adobe Reader
Доп. споразумение № 1 / 07.08.2015 г. към Договор № 80 / 15.06.2015 г. - публикуван на 24.08.2015 г., 16:14 ч. Версия за Adobe Reader
Доп. споразумение № 2 / 14.08.2015 г. към Договор № 77 / 15.06.2015 г. - публикуван на 02.09.2015 г., 10:44 ч. Версия за Adobe Reader
Доп. споразумение № 2 / 14.08.2015 г. към Договор № 78 / 15.06.2015 г. - публикуван на 02.09.2015 г., 10:44 ч. Версия за Adobe Reader
Доп. споразумение № 2 / 14.08.2015 г. към Договор № 79 / 15.06.2015 г. - публикуван на 02.09.2015 г., 10:44 ч. Версия за Adobe Reader
Доп. споразумение № 2 / 14.08.2015 г. към Договор № 80 / 15.06.2015 г. - публикуван на 02.09.2015 г., 10:44 ч. Версия за Adobe Reader
Извършени плащания по Договор № 77 / 15.06.2015 г. - публикуван на 24.11.2015 г., 13:36 ч. Версия за Adobe Reader
Извършени плащания по Договор № 78 / 15.06.2015 г. - публикуван на 24.11.2015 г., 13:36 ч. Версия за Adobe Reader
Извършени плащания по Договор № 79 / 15.06.2015 г. - публикуван на 24.11.2015 г., 13:36 ч. Версия за Adobe Reader
Извършени плащания по Договор № 80 / 15.06.2015 г. - публикуван на 24.11.2015 г., 13:36 ч. Версия за Adobe Reader

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение многофамилни жилищни сгради на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 бл. „Райна Княгиня“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 2 с 3095,80 м2 РЗП; Обособена позиция № 2 бл. „Хан Кубрат“, ул. „Люлин планина“ № 1 с 2010,53 м2 РЗП; Обособена позиция № 3 бл. „Захари Стоянов“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 6 с 2913,05 м2 РЗП; Обособена позиция № 4 бл. „Баба Тонка“, гр. Кубрат, ул. „Стефан Караджа“ № 3 с 2913,37 м2 РЗП““.

 

Публикувано на 22.05.2015 г., 15:27 ч.
Номер на ПП в Агенция за обществените поръчки: 9042053
Документация Версия за WinZip
Образци Версия за Microsoft Word
Връзка към публичната покана в сайта на АОП
Протокол - публикуван на 08.06.2015 г., 14:21 ч. Версия за Acrobat Reader
Процедурата е прекратена!

 

 

Община Кубрат обяви процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без обявление по ЗОП с предмет „Доставка на учебни помагала за децата от подготвителните групи на ЦДГ на Община Кубрат за учебната 2015 / 2016 год.“

 

Публикувано на 07.04.2015 г., 14:59 ч.
Номер на ОП в Агенция за обществените поръчки: 00803-2015-0003
Документация за участие Версия за Acrobat Reader
Покана за издателство "Анубис - Булвест" ООД Версия за Acrobat Reader
Покана за издателство "Изкуства" ЕООД Версия за Acrobat Reader
Покана за издателство "Просвета - София" АД Версия за Acrobat Reader
Връзка към процедурата в сайта на АОП
Доклад - публикуван на 27.04.2015 г., 11:57 ч. Версия за Adobe Reader
Решение № 410 / 27.04.2015 г. - публикуван на 27.04.2015 г., 11:57 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 64 / 21.05.2015 г. - публикуван на 21.05.2015 г., 13:41 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 65 / 21.05.2015 г. - публикуван на 21.05.2015 г., 13:41 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 66 / 21.05.2015 г. - публикуван на 21.05.2015 г., 13:41 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
Информация за изпълнението на Договор № 64 / 21.05.2015 г. - публикуван на 13.07.2015 г., 10:06 ч. Версия за Adobe Reader
Информация за изпълнението на Договор № 66 / 21.05.2015 г. - публикуван на 24.08.2015 г., 15:34 ч. Версия за Adobe Reader
Информация за изпълнението на Договор № 65 / 21.05.2015 г. - публикуван на 28.08.2015 г., 08:41 ч. Версия за Adobe Reader

 

 

Община Кубрат обяви процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без обявление по ЗОП с предмет „Авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат“

 

Публикувано на 05.03.2015 г., 16:57 ч.
Номер на ОП в Агенция за обществените поръчки: 00803-2015-0002
Покана за участие Версия за Acrobat Reader
Приложения Версия за Acrobat Reader
Връзка към процедурата в сайта на АОП
Доклад - публикуван на 16.03.2015 г., 16:11 ч. Версия за Adobe Reader
Решение № 241 / 16.03.2015 г. - публикуван на 16.03.2015 г., 16:11 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 43 / 17.03.2015 г. - публикуван на 01.04.2015 г., 16:11 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!

 

 

Община Кубрат обяви процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без обявление по ЗОП с предмет „Доставка на горива, гориво-смазочни материали и консумативи за зареждане на моторни превозни средства на Община Кубрат и звена на бюджетна издръжка към нея за срок от три години чрез карти за безналично плащане“

 

Публикувано на 18.02.2015 г., 13:41 ч.
Номер на ОП в Агенция за обществените поръчки: 00803-2015-0001
Решение Версия за Acrobat Reader
Връзка към процедурата в сайта на АОП
Договор № 34 / 26.02.2015 г. - публикуван на 12.03.2015 г., 15:29 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 34 / 26.02.2015 г. - публикуван на 13.04.2018 г., 17:17 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!
Извършени плащания по Договор № 34 / 26.02.2015 г. - публикуван на 21.06.2016 г., 08:55 ч. Версия за Adobe Reader