Начало » Профил на купувача » Проведени процедури » Архив на обществени поръчки 2014

 

Профил на купувача - Архив на обществени поръчки 2014

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Зимно поддържане на уличната мрежа по населени места в Община Кубрат през зимния сезон 2014 / 2015 г.”

 

Протокол - публикуван на 03.12.2014 г., 09:21 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 139 / 08.12.2014 г. - публикуван на 12.12.2014 г., 08:36 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 140 / 08.12.2014 г. - публикуван на 12.12.2014 г., 08:36 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 141 / 08.12.2014 г. - публикуван на 12.12.2014 г., 08:36 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 142 / 08.12.2014 г. - публикуван на 12.12.2014 г., 08:36 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 143 / 08.12.2014 г. - публикуван на 12.12.2014 г., 08:36 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 144 / 08.12.2014 г. - публикуван на 12.12.2014 г., 08:36 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 145 / 08.12.2014 г. - публикуван на 12.12.2014 г., 08:36 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 146 / 08.12.2014 г. - публикуван на 12.12.2014 г., 08:36 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 147 / 08.12.2014 г. - публикуван на 12.12.2014 г., 08:36 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 148 / 08.12.2014 г. - публикуван на 12.12.2014 г., 08:36 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 149 / 08.12.2014 г. - публикуван на 12.12.2014 г., 08:36 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 150 / 08.12.2014 г. - публикуван на 12.12.2014 г., 08:36 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 151 / 08.12.2014 г. - публикуван на 12.12.2014 г., 08:36 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 152 / 08.12.2014 г. - публикуван на 12.12.2014 г., 08:36 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 153 / 08.12.2014 г. - публикуван на 12.12.2014 г., 08:36 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на Община Кубрат през зимния сезон 2014 / 2015 г.”

 

Протокол - публикуван на 11.11.2014 г., 09:04 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 138 / 08.12.2014 г. - публикуван на 08.12.2014 г., 09:09 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!

 

 

Община Кубрат обяви обществена поръчка с предмет: „Изработване Общ устройствен план на Община Кубрат: Предварителен проект с Опорен план; Екологична оценка; Оценка за съвместимост и Окончателен проект“

 

Протокол № 1 - публикуван на 28.10.2014 г., 15:31 ч. Версия за Adobe Reader
Протокол № 2 - публикуван на 31.10.2014 г., 09:39 ч. Версия за Adobe Reader
Протокол № 3 - публикуван на 18.11.2014 г., 10:58 ч. Версия за Adobe Reader
Протокол № 4 - публикуван на 18.11.2014 г., 10:59 ч. Версия за Adobe Reader
Решение № 1124 / 18.11.2014 г. - публикуван на 18.11.2014 г., 11:02 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 137 / 03.12.2014 г. - публикуван на 04.12.2014 г., 13:41 ч. Версия за Adobe Reader
Обявление за приключване на Договор № 137 / 03.12.2014 г. за обществена поръчка - публ. на 11.06.2019 г., 15:37 ч. Версия за Adobe Reader
Поръчката е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Ремонт на покривна конструкция на Жилищен блок № 2 в Дом за стари хора с. Тертер”

 

Протокол - публикуван на 19.09.2014 г., 10:04 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № РД04-332 / 08.10.2014 г. - публикуван на 10.10.2014 г., 10:43 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Разширяване на капацитета на служителите на община Кубрат за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса” по проект № М13-22-14 / 25.07.2014 г. /ОПАК/ - „Организиране и провеждане на надграждащо обучение по ключови компетенции”

 

Протокол - публикуван на 23.09.2014 г., 11:15 ч. Версия за Adobe Reader
Договор № 122 / 02.10.2014 г. - публикуван на 03.10.2014 г., 08:44 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!

 

 

Община Кубрат обяви процедура на договаряне без обявление с предмет: „Упражняване на авторски надзор от проектантите по съответните части на инвестиционния проектна обект „Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Кубрат”

 

Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2014-0003
Публикувано на 03.04.2014 г., 15:38 ч.
Процедурата е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Строително-монтажни работи по проект “Преустройство на котелно помещение за работа на газ на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1891” гр. Кубрат”

 

Протокол № 1 - публ. на 31.07.2014 г., 15:39 ч. Версия за Adobe Reader
Протокол № 2 - публ. на 07.08.2014 г., 15:23 ч. Версия за Adobe Reader
Протокол № 3 - публ. на 07.08.2014 г., 15:23 ч. Версия за Adobe Reader
Договор за строителство № 1 / 27.08.2014 г. - публ. на 28.08.2014 г., 15:43 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Разширяване на капацитета на служителите на община Кубрат за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса” по проект № М13-22-14 / 25.07.2014 г. /ОПАК/ - „Организиране и провеждане на надграждащо обучение по ключови компетенции”

 

Решение за прекратяване № 862 / 22.08.14 г. - публ. на 22.08.2014 г., 16:54 ч.
Процедурата е прекратена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Ремонт на покривна конструкция на Жилищен блок № 2 в Дом за стари хора с. Тертер”

 

Протокол № 1 - публ. на 18.08.2014 г., 10:53 ч. Версия за Adobe Reader
Протокол № 2 - публ. на 18.08.2014 г., 10:53 ч. Версия за Adobe Reader
Решение за прекратяване № 829 / 18.08.14 г. - публ. на 18.08.2014 г., 10:57 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е прекратена!

 

 

Община Кубрат обяви обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат“

 

Поръчката е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Основен ремонт покрив стара сграда СОУ „Христо Ботев”, гр. Кубрат”

 

Протокол - публ. на 15.07.2014 г., 17:58 ч. Версия за Adobe Reader
Договор за строителство № 93 / 30.07.2014 г. - публ. на 31.07.2014 г., 16:19 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Строително-монтажни работи по проект “Преустройство на котелно помещение за работа на газ на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1891” гр. Кубрат”

 

Процедурата е оттеглена!

 

 

Община Кубрат обяви процедура на договаряне без обявление с предмет: „Упражняване авторски надзор по проект: „Рехабилитация обществени зелени площи в кв. 34 и кв. 54 по плана на гр. Кубрат и Рехабилитация детски площадки и съоръжения към тях в Детска градина (ДГ) - УПИ І, кв. 50 гр. Кубрат; ДГ - УПИ ІІ, кв. 82 гр. Кубрат; Детска ясла - УПИ ІІІ, кв. 109 гр. Кубрат - 1.1. Строеж: Рехабилитация обществени зелени площи в кв. 34 по плана на гр. Кубрат, област Разград; 1.2. Строеж: Рехабилитация обществени зелени площи в кв. 54 по плана на гр. Кубрат, област Разград; 1.3. Строеж: Благоустрояване на прилежащите площи на Детска градина - УПИ І, кв. 50 гр. Кубрат, област Разград; 1.4. Строеж: Благоустрояване на прилежащите площи на Детска градина - УПИ ІІ, кв. 82 гр. Кубрат, област Разград; 1.5. Строеж: Благоустрояване на прилежащите площи на Детска ясла - УПИ ІІІ, кв. 109 гр. Кубрат, област Разград“”

 

Процедурата е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Строително-монтажни работи по проект “Преустройство на котелно помещение за работа на газ на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1891” гр. Кубрат”

 

Заповед № 20 / 03.07.2014 г. за прекратяване на процедурата
Публикувано на 04.07.2014 г., 13:34 ч.
Процедурата е прекратена!

 

 

Община Кубрат обяви обществена поръчка с предмет: „СМР по проект: „Устойчиво развитие на град Кубрат, чрез „Рехабилитация обществени зелени площи в кв. 34 и кв. 54 по плана на гр. Кубрат и Рехабилитация детски площадки и съоръжения към тях в Детска градина (ДГ) - УПИ І, кв. 50 гр. Кубрат; ДГ - УПИ ІІ, кв. 82 гр. Кубрат; Детска ясла - УПИ ІІІ, кв. 109 гр. Кубрат”

 

Поръчката е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Извършване на услуги по озеленяване и поддържане на градски градинки, междублокови пространства, зелени и цветни площи, предназначени за широко обществено ползване на територията на гр. Кубрат“

 

Процедурата е възложена!

 

 

Община Кубрат обяви процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на учебни помагала за децата от подготвителните групи на ЦДГ на Община Кубрат за учебната 2014/2015 година.”

 

Процедурата е възложена!

 

 

Община Кубрат обяви обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор по проект „Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Кубрат“

 

Поръчката е възложена!

 

 

Община Кубрат обяви обществена поръчка с предмет: „Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Кубрат“

 

Поръчката е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет "Проектиране, изграждане на бетонов фундамент, прилежащи бетонни подходи, ограничителни стени и отводняване, дoставка, монтаж, настройка и сертифициране съгласно нормативните изисквания на 1 (един) брой Електронна Автомобилна везна с „ЕО сертификат” за нуждите на „Кубратска гора” ЕООД, гр. Кубрат"

 

Процедурата е възложена!

 

 

Община Кубрат обяви обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на консултантски услуги по осигуряване управлението на проект „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на Пречиствателната станция за отпадъчни води”“

 

Поръчката е възложена!

 

 

Община Кубрат обяви процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на Община Кубрат и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и детски градини на територията на общината и Детска ясла "Мир" за срок от 36 месеца”

 

Процедурата е възложена!