Начало » Профил на купувача » Проведени процедури » Архив на обществени поръчки 2013

 

Профил на купувача - Архив на обществени поръчки 2013

Община Кубрат обяви обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат“

 

Поръчката е възложена!

 

 

Община Кубрат обяви процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на Община Кубрат за срок от 36 месеца”

 

Процедурата е възложена!

 

 

Община Кубрат обяви процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на Община Кубрат, улично осветление на територията на общината, второстепенните разпоредители и детски градини на територията на Община Кубрат за срок от 36 месеца”

 

Процедурата е възложена!

 

 

Община Кубрат обяви процедура на договаряне без обявление с предмет: „Упражняване авторски надзор на обект „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат“ по проект: „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на Пречиствателната станция за отпадъчни води”

 

Процедурата е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Преустройство на първи етаж от училищна сграда в кухня към Социален патронаж“ – с. Мъдрево, Общ. Кубрат“

 

Процедурата е приключена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „1. Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП за избор на изпълнители за дейностите по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат“ в т.ч.: 1.1. Строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат“; 1.2. Строителен надзор по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат“; 1.3. Авторски надзор по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат“; 2. Управление на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, Община Кубрат““

 

Поръчката е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „1. Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП за избор на изпълнители за дейностите по проект „Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Кубрат“ в т. ч.: 1.1. Строително-монтажни работи по проект „Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Кубрат“; 1.2. Строителен надзор по проект „Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Кубрат“; 1.3. Авторски надзор по проект „Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Кубрат“; 2. Управление на проект „Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Кубрат““

 

Поръчката е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Преустройство на първи етаж от училищна сграда в кухня към Социален патронаж“ – с. Мъдрево, Общ. Кубрат“

 

Процедурата е прекратена!
Решение № 896 / 28.08.2013 г.
Публикувано на 29.08.2013 г., 11:58 ч.

 

 

"Кубратска гора" ЕООД, гр. Кубрат обяви процедура чрез Публична покана за представяне на оферти с предмет „Доставка на 4 /четири/ броя високопроходими товарни автомобила без първоначална регистрация в Р България за нуждите на „Кубратска гора” ЕООД, гр.Кубрат”

 

Поръчката е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №А12-22-196 / 29.03.2013 г. „Повишаване на капацитета на служителите на Община Кубрат за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007 - 2013 г.”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“

 

Поръчката е възложена!

 

 

Община Кубрат обяви обществена поръчка с предмет: „Рекултивация на съществуващо общинско депо в Община Кубрат”

 

Поръчката е възложена!

 

 

Община Кубрат обяви процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителните групи на ЦДГ и учениците I до VII клас, учащи в училищата на Община Кубрат за учебната 2013/2014 година, по обособени позиции.”

 

Поръчката е възложена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Извършване на услуги по озеленяване и поддържане на градски градинки, междублокови пространства, зелени и цветни площи, предназначени за широко обществено ползване на територията на гр. Кубрат“

 

Поръчката е възложена!

 

 

Община Кубрат обяви обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит на проект „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на гр. Кубрат и разширение на Пречиствателната станция за отпадъчни води”

 

Поръчката е възложена!

 

 

Община Кубрат обяви обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на консултантски услуги по осигуряване управлението на проект „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на Пречиствателната станция за отпадъчни води”

 

Процедурата е прекратена!

 

 

Община Кубрат обяви обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за извършване на строителен надзор на обекти: „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на Пречиствателната станция за отпадъчни води” – Обособена позиция 1: «Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат», Обособена позиция 2: „Инженеринг – работно проектиране, включително авторски надзор, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на експлоатационния персонал, единични, комплексни и технологични изпитвания и пуск на разширението на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Кубрат”

 

Поръчката е възложена!

 

 

Община Кубрат обяви процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на горива, гориво-смазочни материали и консумативи за зареждане на моторни превозни средства на Община Кубрат и звена на бюджетна издръжка към нея за срок от две години”

 

Процедурата е приключена!

 

 

Община Кубрат обяви обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – работно проектиране, включително авторски надзор, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на експлоатационния персонал, единични, комплексни и технологични изпитвания и пуск на разширението на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Кубрат”

 

Поръчката е възложена!

 

 

Община Кубрат обяви обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат““

 

Поръчката е възложена!

 

 

Община Кубрат обяви обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат““

 

Процедурата е прекратена!

 

 

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на кухненско обзавеждане за Детска ясла "Мир" гр. Кубрат"

 

Процедурата е приключена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Осъществяване на консултантски услуги по осигуряване на публичност на проект „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на Пречиствателната станция за отпадъчни води““

 

Процедурата е приключена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Осъществяване на консултантски услуги по осигуряване на публичност на проект „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на Пречиствателната станция за отпадъчни води““

 

Публичната покана е оттеглена!

 

 

Община Кубрат обяви обществена поръчка с предмет: „Рекултивация на съществуващо общинско депо в Община Кубрат“

 

Процедурата е прекратена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Изграждане скатен покрив сграда Кухня и столова Домашен социален патронаж Кубрат“

 

Процедурата е приключена!

 

 

Публична покана за представяне на оферти за процедура с предмет „Газификация, вентилация и вътрешно преустройство „детска“ и „млечна кухня“ Детска ясла „Мир“ гр. Кубрат“

 

Процедурата е приключена!