Прием на заявления за ползване на услугата „Обществена трапезария”

   Община Кубрат в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ по проект „Обществени трапезарии” финансиран от Фонд „Социална закрила”

СЪОБЩАВА


   Приемът на заявления от желаещите да ползват услугата „Обществена трапезария” финансиран от Фонд „Социална закрила” започва от 16.09.2016 г. до 21.09.2016 г. включително.

   Към заявлението се прилагат следните документи:
   • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
   • документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
   • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие).
   Основна целева група са:
   - Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
   - Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
   - Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност/;
   - Скитащи и бездомни деца и лица.
   Конкретните бенефициенти по проекта са 100 /сто/ лица, чийто подбор ще се извърши от комисия определена със заповед на Кмета на Община Кубрат.
   Населени места в които ще се реализира дейността „Обществена трапезария” са: гр. Кубрат, с. Бисерци, с. Мъдрево, с. Божурово, с. Тертер, с. Юпер, с. Звънарци.

 

 

Информационна брошура за услугата „Обществена трапезария” Версия за Adobe Acrobat

 

Назад