Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.08.2016 г.

   На поредното заседание на Общинския съвет в Кубрат бяха гласувани и приети единодушно общо 22 докладни записки. Приет бе отчетът за изпълнението на актуализирания бюджет на община Кубрат към 31 декември 2015 г. в размер на 12 729 068 лв.
   На заседанието бе учредено и еднолично дружество към местния ФК „Кубрат 2016“ ЕООД. За негов председател за срок от една година бе определен досегашният треньор на отбора Милен Петров.
   Приети бяха Програма за опазване на околната среда за периода 2016 - 2020 г., допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 г. и годишен план за развитие на социалните услуги през 2017 г.
   На заседанието бе гласувано още предложение за преобразуване на Общински детски комплекс-Кубрат в „Център за подкрепа на личностно развитие - ОДК - Кубрат“. Местните управници приеха с пълно мнозинство и единодушие проект за „Рехабилитация на път III -2102, Борисово - Юпер Черешово на територията на общината. (Сливополе - Кубрат) - Сеслав -/II - 23/ и път II - 23, Беловец - Кубрат/- Горичево - Божурово/ III - 2102/ на територията на община Кубрат“ по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 година.
   На заседанието бе представен и одобрен проект за „Строително-монтажни работи за рехабилитация на улици в населени места на община Кубрат“. В проекта за рехабилитация са предвидени и общо 9 улици в Кубрат по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 година.
   На редовната сесия днес бе определен представител на Общински съвет - гр. Кубрат в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия. Местният парламент избра с 19 гласа „За“ д-р Хюсеин Карасюлейман, председател на Общински съвет - гр. Кубрат.

 

Назад