Здравните проблеми на уязвимите групи бяха разисквани на форум в Кубрат

   В залата на болницата в Кубрат бе проведена кръгла маса по проект „Превенция за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години със специфичен фокус върху уязвимите групи, в частност ромско население в област Разград“. Проектът е по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“.
   Партньор на водещата организация - „МБАЛ Кубрат“, бе фондация „Здравни проблеми на малцинствата“. Целта на дискусията бе да се разискват и идентифицират проблемите, свързани със здравния статус и обслужване на уязвимите групи в област Разград, както и превенция на рисково поведение сред тези групи.
   Сред участниците имаше представители на местната власт в общините от областта, на РЗИ и НЗОК - Разград, здравни медиатори в региона, представители на уязвими общности с фокус роми, медицински специалисти, работещи с тях, социални работници, педагози, експерти по етническите въпроси в областната и общинските администрации, представители на НПО.
   Модератор на срещата бе д-р Нигяр Джафер, която я откри, представи участниците и основните дейности по проекта. Тя направи и здравен статус и оценка на нуждите в областта на здравеопазването в седемте проектни общини в област Разград.
   Презентация на проекта направи управителят на „МБАЛ Кубрат“ д-р Павлина Мичева. За особеностите в работата в ромската общност, здравните проблеми на уязвимите групи и ролята на здравното медиаторство, говори проф. Ивайло Търнев, представител на ФЗ-ПМ и член на УС на НМЗМ. Темата в изказването на д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве бе „Работа в областта на сексуалното и репродуктивно здраве в ромска общност - предизвикателства и добри практики“. За здравните медиатори, като мост между общностите и институциите, разказа Сениха Ахмед, здравен медиатор в община Завет.
   Състоя се полезна дискусия, в която взеха участие новоизбраният председател на общинския съвет в Кубрат д-р Хюсеин Карасюлейман, председателят на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето на Министерския съвет Фахредин Молламехмедов и други.

 

Назад