Стартира предоставянето на услугата „Топъл обяд“ по проект „Топъл обяд в община Кубрат“Община Кубрат стартира дейности по проект „Топъл обяд в община Кубрат“, финансиран по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.
Във връзка с реализиране на дейността „Определяне на целевите групи“, по проект „Топъл обяд в Община Кубрат” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.00 „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, Община Кубрат започва прием на заявления на кандидат потребители от целевите групи:
1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица.
Към заявлението се прилагат следните документи:
• документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
• документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
• попълнени декларации за разкриване на данъчна и осигурителна информация за пълнолетните членове в семейство.
Принадлежността на лицата към допустимите целеви групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Кубрат в рамките на служебните й задължения.
Необходимите документи се получават в административната сграда на ОП ”Социални услуги” Кубрат - ул. ”Страцин” № 2, ет. 3, стая № 5.
За справки и консултации: GSM 0894657488

От екипа за управление на проекта

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

 Назад