Обявление от Общинска служба по земеделие - Кубрат

   Общинската служба по земеделие – Кубрат на основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ, уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2021/2022 година за землищата на с. Беловец, с. Бисерци, с. Божурово, с. Горичево, с. Задруга, с. Звънарци, с. Каменово, гр. Кубрат, с. Медовене, с. Мъдрево, с. Равно, с. Савин, с. Севар, с. Сеслав, с. Тертер, с. Точилари и с. Юпер на територията на община Кубрат, област Разград са изготвени заповеди за одобряване на споразумението по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
   Заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ са налична в ОСЗ – Кубрат и са обявена на интернет – страницата на ОДЗ – Разград.
   Заповедите се обявяват по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването им, чрез Директора на ОД „Земеделие“ – Разград пред Районен съд - гр. Кубрат
   Обжалването на заповедите не спира изпълнението им.

 

Назад