Обявления от Общинска служба по земеделие - Кубрат

   Общинската служба по земеделие – Кубрат на основание чл. 37в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2020/2021 година за землищата на с. Задруга, с. Равно, с. Севар и с. Точилари на територията на община Кубрат, област Разград са изготвени заповеди за одобряване на споразумението по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
   Заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ са налични в ОСЗ – Кубрат и са обявени на интернет – страницата на ОДЗ – Разград.
   Заповедите се обявяват по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14 дневен срок от обявяването им, чрез Директора на ОД „Земеделие“ – Разград пред Районен съд гр. Кубрат
   Обжалването на заповедите не спира изпълнението им.   На основание чл. 74, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2020/2021 година за землището на с. Равно на територията на община Кубрат, област Разград, област Разград са изготвени проект на карта на масивите за ползване и регистър на имотите към нея.
   Регистърът и картата са на разположение за разглеждане в ОСЗ – Кубрат.   Общинската служба по земеделие – Кубрат уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че е съгласуван график за провеждане на заседания на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ по населени места в общината, назначена със Заповед №РД-07-19 / 21.07.2020 г. на Директора на Областната дирекция "Земеделие" - Разград за стопанската 2020/2021 г. за землищата на Община Кубрат.

 

 

График за провеждане по населени места в община Кубрат Версия за Acrobat Reader

 

Назад