Санират старата и част от новата сграда на Община Кубрат

   Община Кубрат в качеството си на бенефициент сключи Анекс към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общата стойност на финансирането е 264 374,49 лв.
   Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта за Административна сграда № 1 (строена 1929 г.), която е обявена за архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория от местно значение са следните:
   • поставяне на фасадна топлоизолация от каменна вата в интериора от вътрешната страна на фасадата, без засягане на външния облик на сградата;
   • подмяна на съществуващата дограма с висококачествена PVC 5 камерна дограма;
   • всички енергоспестяващи мерки предписани в обследването за енергийна ефективност.
   Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта за Административна сграда № 3 и пристроен гараж към нея (строени 2013 г.) са следните:
   • полагане на външна топлоизолация от EPS и външна мазилка;
   • полагане на външна топлоизолация от ХPS и външна мазилка;
   • полагане на топлинна изолация от твърда минерална вата;
   • всички енергоспестяващи мерки предписани в обследването за енергийна ефективност.
   Подпис под документа положи кметът Алкин Неби.

 

Назад