Съобщение до участниците в обществената поръчка за доставка на хранителни продукти

   До участниците в обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Кубрат, както следва:
   № 1 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“;
   № 2 „Мляко, млечни продукти, масла и мазнини“;
   № 3 „Захар и захарни изделия“;
   № 4 „Месо и месни продукти“;
   № 5 „Риба и рибни продукти“;
   № 6 „Яйца и яйчни продукти“;
   № 7 „Варива“;
   № 8 „Зеленчуци, плодове, картофи и кореноплодни“;
   № 9 „Подправки“;
   № 10 „Безалкохолни напитки“;
   № 11 „Консерви“;
   № 12 „Други““.

   Уважаеми участници,
   На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомяваме Ви, че датата, часа и мястото на отваряне на плик № 3 „Предлагана цена” е 04.06.2012г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис І” № 1.
   При отваряне на плик № 3 „Предлагана цена” имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

Назад