Съобщение да всички участници в процедура за избор на финансова/кредитна институция във връзка с поемането на дългосрочен общински дълг

   Във връзка с обявената процедура за избор на финансова/кредитна институция относно поемането на дългосрочен общински дълг с цел предотвратяване изпадането на Община Кубрат в неплатежоспособност в резултат на наложените запори върху всички банкови сметки на общината в „Инвестбанк” АД и „Уникредит Булбанк” АД, моторни превозни средства, дружествени дялове на Община Кубрат в „Кубратска гора” ЕООД гр. Кубрат, както и наложени възбрани върху недвижимо имущество на общината, дължащо се на Изпълнителни листи във връзка със съдебни решения по Ч.ТЪРГ.ДЕЛО №131/2017г. и №139/2017г. на Окръжен съд гр. Разград и решения по Арбитражно дело №264/2016г. и Арбитражно дело №1/2017г.

ОБЯВЯВАМ:


   1. Ден и час на отваряне на получените и входирани в деловодството на Община Кубрат оферти: 19.11.2018 г., понеделник, от 10:00 часа.
   2. Място на отваряне на офертите: гр. Кубрат, 7300, ул. „Княз Борис I“ №1, Община Кубрат, Заседателна зала, етаж 2.

   АЛКИН НЕБИ
   Кмет на община Кубрат

 

Назад