Покана за публично обсъждане на проекта на Предложение за решение за поемане на общински дълг от Община Кубрат под формата на безлихвен заем за сметка на централния бюджет

   На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредба №25 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Кубрат, кани жителите на Община Кубрат, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 20.08.2018 г. от 14:00 ч в Ритуалната зала на читалище „Св. св. Кирил и Методий“ на Община Кубрат на публично обсъждане на проекта на Предложение за решение за поемане на общински дълг от Община Кубрат под формата на безлихвен заем за сметка на централния бюджет.

   Уважаеми съграждани,
   С оглед финансиране на временни касови разриви по бюджета на Община Кубрат, дължащи се на Изпълнителни листи във връзка със съдебни решения по Ч.ТЪРГ.ДЕЛО №131/2017г. и №139/2017г. на Окръжен съд гр. Разград и решения по Арбитражно дело №264/2016г. и Арбитражно дело №1/2017г., кметът на Община Кубрат има намерение да внесе в Общински съвет-Кубрат Предложение за решение за поемане на общински дълг, поет под формата на безлихвен заем за сметка на централния бюджет при следните основни параметри:
   - Максимален размер на дълга – 1 400 000,00 лв. (словом: един милион и четиристотин хиляди лева и 0 ст.);
   - Валута на дълга – лева;
   - Вид на дълга – безлихвен заем по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси;
   - Начин на обезпечаване – съгласно чл. 105, ал. 2 от Закона за публичните финанси;
   - Условия за погасяване:
   • Срок за възстановяване – не по-дълъг от края на следващата бюджетна година, съгласно чл. 103, ал. 1 и ал. 4 от Закона за публичните финанси;
   • Източници за погасяване – от собствени бюджетни средства;
   • Наказателни лихви при невъзстановяване в срок – дължат се лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
   • Неустойки при просрочие на лихвите по кредита - до 4% /четири на сто/ годишно върху сумата на просрочените лихви за срока на просрочието на лихвите по кредита.
   Материалите по проекта на предложението за решение за поемане на общински дълг са на разположение в Отдел „Бюджет, финанси, счетоводна дейност и ТРЗ”, лице за контакт: д-р Елис Зайкърова – главен експерт „Бюджет, финанси, счетоводна дейност и ТРЗ”.

   Очакваме Ви!

   Алкин Неби
   Кмет на община Кубрат

 

 

Покана Версия за Adobe Reader
Проект на Предложение за решение до Общински съвет - Кубрат Версия за Adobe Reader

 

Назад