Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.03.2018 г.

   В Кубрат се проведе поредното редовно заседание на общинския съвет. На него бяха разгледани и приети всичките 8 докладни записки.
   Определени бяха маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем без търг или конкурс за едва стопанска година. Открита бе процедура за приватизация на общински нежилищен имот в с. Мъдрево. Прието бе да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на 20 имота от общинския поземлен фонд. Разрешен бе добива и продажбата на 4 000 пространствени кубически метра дървесина от общинския поземлен фонд за задоволяване на нуждите на ветерани, военноинвалиди и военнопострадали от войните и лица с трайно намалена работоспособност с над 50 процента инвалидност. На всяко правоимащо лице де се предоставят по 3 куб. метра дърва за огрев на преференциална цена от 45.00 лв. на кубик, с включени разходи по транспортиране. Общинските съветници решиха да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Бисерци.
   Удължен бе срокът на договора за наем с 2 години на Ерсин Исуф - наемател на общинско жилище. Приет бе годишен план за развитие на социалните услуги в община Кубрат за 2019 г. Накрая бе приет отчета за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода от юли до декември 2017 г.

 

Назад