Публикуван списък на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуална ползване за стопанската 2018 - 2019 г.

   Община Кубрат уведомява всички собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че в срок до 10 март 2018 г. ще се приемат заявления за наемане на пасища, мери по реда на чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
   Разпоредбата на чл.37и, ал.1 от от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи предоставя възможност, пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд да се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
   Съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет със свое решение определи пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списъкът с имотите за индивидуално ползване с категории се обявяват в общините и кметствата и се публикуват на интернет страницата на общината в срок до 1 март. Лицата следва да подадат заявления по образец до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдния обект в срок до 10 март.

 

 

Площи с НТП - пасища,мери по землища за отдаване под наем за индивидуално ползване по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2018 / 2019 година Версия за Adobe Reader

 

Назад