Информация за ползвателите на общински полски пътища на територията на община Кубрат

   С Решение № 348 по Протокол № 35 от 20.12.2017 г. Общинският съвет - Кубрат е дал съгласие за предоставяне на общински имоти с НТП - полски пътища за стопанската 2017-2018 година на ползватели, в чиито масиви попадат, описани подробно в Приложения от №1 до №17.
   В Заповед № 48 / 15.01.2018 г. на кмета на община Кубрат са определени имотите, включени в масивите за ползване, съгласно подписано споразумение в съответното населено място, както и дължимите суми от ползвателите по землища.
   Договорите за стопанската 2017-2018 г. ще бъдат сключени след представяне на документ за извършено плащане.

 

 

Заповед №48 от 15.01.2018 г. на кмета на община Кубрат Версия за Acrobat Reader
Приложения №№1 - 17 към Заповед №48 от 15.01.2018 г. Версия за WinZip

 

Назад