Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.11.2017 г.

   На поредното редовно заседание на общинския съвет в Кубрат единодушно и без дискусии и спорове бяха приети всичките 14 докладни записки. Последните четири от тях бяха включени допълнително в дневния ред.
   Първо бе решено ползване на временен безлихвен заем по бюджета на общината в размер на 202 000 лв., за авансово плащане по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Направени бяха някои изменения на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост. Дадено бе съгласие „Кубратска гора“ ЕООД да закупи ДМА - техника на стойност до 55 000 лв. без ДДС и да бъдат прехвърлени дълготрайни материални активи от ОУ „Христо Смирненски“ - Кубрат на Община Кубрат.
   Определен бе регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на „Кубратска гора“ ЕООД за 2017 г. За представител на Община Кубрат за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на Обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД - Разград бе определен кметът Алкин Неби, а за негов заместник - председателят на общинския съвет Хюсеин Юмеров.
   Дадено бе предварително съгласие за право на прокарване през имоти - общинска собственост, на подземна оптическа мрежа за електронни съобщения в землищата на селата Бисерци и Мъдрево за нуждите на „Кубрат - Кабел“ ООД - Плевен. Приети бяха и предложенията за обединяване на общински имоти в землището на с. Севар и за обявяване на бившата дискотека в с. Мъдрево за частна общинска собственост.
   Прекратена бе дейността на общинското търговско дружество Общински футболен клуб „Кубрат 2016“ ЕООД - Кубрат и бе обявена процедура за ликвидация на клуба. Направени бяха някои изменения на Наредба № 10 за обществения ред при използване на превозни средства на територията на община Кубрат и на Наредба № 14 за условията и реда за установяване жилищните нужди и за настаняване под наем в общински жилища.
   Направени бяха изменения на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 г. Създадени бяха 5 постоянни комисии към общинския съвет, вместо предишните 6 и бяха избрани техните членове - всяка с по 7 души, вместо по 5. Всъщност двете предишни комисии по социални дейности, образование и здравеопазване и по култура, спорт и вероизповедания се обединяват в една.

 

Назад