Начало » Местно самоуправление » Достъп до общ. информация » Год. отчет за прилагане на ЗДОИ

 

Годишен отчет за прилагане на ЗДОИ

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КУБРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

 

През периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г. в община Кубрат са постъпили общо 14 /четиринадесет/ писмени и електронни заявления за достъп до обществена информация. Те са официално заведени в електронния регистър за достъп до информация, който е обособен в деловодната система на общината. Освен електронен регистър се води и регистър на хартиен носител. Заявената информация е предоставяна по-рано от законния срок, съгласно ЗДОИ, с писмено решение за осигуряване на достъп. На всички останали заявления е отговорено в писмена форма и по електронен път.

 

Справката от електронния регистър на общината сочи, че всички заявители са представители на НПО и физически лица, както следва:

 

1. Заявление с вх. № 95-00-1 / 25.01.2023 г. с искане да бъде предоставена информация относно изготвени решения и протоколи от заседанията на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Сеслав от Сезгин Али, с адрес за кореспонденция: с. Сеслав, общ. Кубрат.

 

2. Заявление с вх. № 95-00-2 / 13.02.2023 г. с искане да бъде предоставена информация относно изплатени възнаграждения за общински съветници в Общински съвет – Кубрат за периода 2020 г. – 2022 г. от Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“, с адрес за кореспонденция: гр. Разград.

 

3. Заявление с вх. № 95-00-4 / 24.03.2023 г. с искане да бъде предоставена информация относно прилагане на разпоредбите на ЗПКОНПИ в Общинска администрация - Кубрат от Фондация „Институт за пазарна икономика“, с адрес за кореспонденция: гр. София.

 

4. Заявление с вх. № 95-00-5 / 24.04.2023 г. с искане да бъде предоставена информация относно предоставяне на документи от архивния фонд по гражданско състояние на Община Кубрат от Салих Алтинтрен, с адрес за кореспонденция: гр. Текирдаг / Р Турция. Заявлението е оставено без движение.

 

5. Заявление с вх. № 95-00-6 / 26.04.2023 г. с искане да бъде предоставена информация относно издадени валидни разрешения за таксиметров превоз на територията на Община Кубрат към 01.04.2023 г. от СНЦ „Такси клуб - България“, с адрес за кореспонденция: гр. София.

 

6. Заявление с вх. № 95-00-7 / 04.05.2023 г. с искане да бъде предоставена информация относно постановени съдебни решения през 2022 г. по дела срещу решения по ЗДОИ в Община Кубрат от Гергана Жулева, Фондация „Програма достъп до информация“, с адрес за кореспонденция: гр. София.

 

7. Заявление с вх. № 95-00-8 / 10.05.2023 г. с искане да бъде предоставена информация относно размера на данъци и такси в Община Кубрат от Фондация „Институт за пазарна икономика“, с адрес за кореспонденция: гр. София.

 

8. Заявление с вх. № 95-00-9 / 16.05.2023 г. с искане да бъде предоставена информация относно годишен финансов отчет за 2021 г. на общинско предприятие „Кубратска гора“ ЕООД – гр. Кубрат, отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда за 2021 г. и общински годишен план за младежта за 2021 г. от Сдружение „Алдора“, с адрес за кореспонденция: гр. Шумен.

 

9. Заявление с вх. № 95-00-11 / 08.08.2023 г. с искане да бъде предоставена информация относно сключени договори за предоставяне на заеми и издадени наказателно постановления, наличие на вземания от публично правни организации, сключени договори за дърводобив и издадени разрешителни за ползване на тротоарно право от Сдружение „Публичен алианс ВЕТО“, с адрес за кореспонденция: гр. София.

 

10. Заявление с вх. № 95-00-13 / 24.10.2023 г. с искане да бъде предоставена информация относно извършен ремонт на спортен имот в гр. Кубрат от Йорданка Христова – председател на местна структура на ПП „Възраждане“, с адрес за кореспонденция: гр. Кубрат.

 

11. Заявление с вх. № 95-00-14 / 14.11.2023 г. с искане да бъде предоставена информация относно издадени валидни разрешения за таксиметров превоз на територията на Община Кубрат към 01.11.2023 г., такси за издаване на разрешително за таксиметров превоз, брой таксиметрови стоянки в общината и др. от СНЦ „Такси клуб - България“, с адрес за кореспонденция: гр. София.

 

12. Заявление с вх. № 95-00-15 / 27.11.2023 г. с искане да бъде предоставена информация относно изпълнение на задълженията на Община Кубрат, съгласно чл. 19 и чл. 22 от ЗУО, свързани със събиране на опасните отпадъци от бита, от Симона Проданова, с адрес за кореспонденция: гр. София.

 

13. Заявление с вх. № 95-00-16 / 04.12.2023 г. с искане да бъде предоставена информация относно предоставяне на второстепенни бюджети, брой населени места на територията на общината и спазване на правилото на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА от Паско Запрянов, с адрес за кореспонденция: гр. Димитровград.

 

14. Заявление с вх. № 95-00-17 / 13.12.2023 г. с искане да бъде предоставена информация относно изпълнението на определена обществена поръчка в Община Кубрат от Бюрхан Исмаилов, с адрес за кореспонденция: гр. Кубрат.

 

Всички оригинали на преписките по ЗДОИ се архивират и съхраняват от секретаря на община Кубрат.