Начало » Местно самоуправление » Достъп до обществената информация » Чл. 15 от ЗДОИ

 

Чл. 15 от ЗДОИ

...

 

Публикуване на актуална обществена информация

 

Чл. 15. (1) С цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация всеки ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт периодично публикува актуална информация, съдържаща:

 

1. описание на неговите правомощия и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация;

 

2. списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия;

 

3. описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация;

 

4. наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Всеки ръководител по ал. 1 изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, който включва и данни за направените откази и причините за това. Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията.

 

...