Начало » Добре дошли в Кубрат » Административно-териториално устройство

 

Административно-териториално устройство

   Указ №2295 / 22.12.1978 г.
   Указ №3005 / 06.10.1987 г.
   Указ №164 / 19.06.2001 г.
   Указ №111 / 11.04.2003 г.
   Указ №51 / 25.02.2004 г.

 

 

Територията на община Кубрат е с обща площ от 470 х. дка. и обхваща 17 селища - град Кубрат и 16 села.

 

Категория: 3

Код на общината: RAZ16

Общински център: гр. Кубрат

Населени места: 17

в т.ч. градове: 1

в т.ч. села: 16

в т.ч. кметства: 16, с включени в тях 16 населени места

 

Кметство КАТИ ЕККАТЕ Категория
Беловец RAZ16-01 03575 5
Бисерци RAZ16-02 04131 5
Божурово RAZ16-03 05058 7
Горичево RAZ16-04 16105 7
Задруга RAZ16-05 30212 7
Звънарци RAZ16-06 30541 6
Каменово RAZ16-17 35897 7
Кубрат RAZ16-00 40422 3
Медовене RAZ16-07 47617 7
Мъдрево RAZ16-08 49518 5
Равно RAZ16-18 61203 6
Савин RAZ16-09 65022 6
Севар RAZ16-10 65886 5
Сеслав RAZ16-11 66295 6
Тертер RAZ16-12 72337 7
Точилари RAZ16-14 72895 7
Юпер RAZ16-16 86091 5

 

КАТИ - Композитен Административно-Териториален Индекс

ЕКАТТЕ - Единен Класификатор на Административно-Териториалните и Териториални Единици